MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy i dystrybucja gazu ziemnego, dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawy i dystrybucja gazu ziemnego, dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1
Numer ogłoszenia: 31055 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy i dystrybucja gazu ziemnego, dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - dostawy i dystrybucja gazu ziemnego, dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1, na czas nieokreślony - w ilościach wskazanych we wniosku o zawarcie umowy sprzedaży/kompleksowej, o przewidywanym poborze gazu powyżej 10 m3, w tym: o mocy umownej: w wysokości 40 m3 / h i przewidywanej ilości rocznej: 55 000 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 436980,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 537485,40
  • Oferta z najniższą ceną: 537485,40 / Oferta z najwyższą ceną: 537485,40
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamówienie na dostawy i dystrybucję gazu ziemnego z sieci może być udzielone tylko Wykonawcy z grupy podmiotów PGNiG SA w Warszawie, tj: Karpackim Oddziałem Obrotu Gazem w Tarnowie, jako Sprzedawcą oraz Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie , jako Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt.1 a) ustawy pzp.

Powrót Stron:  1