MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w o

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 13.02.2013 r.

 


  ZAWIADOMIENIE

( o wyborze oferty  )

 

Dot. postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 tysięcy euro, prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach MOSiR w roku 2013

      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że w niniejszym   postępowaniu

zostały wybrane oferty Wykonawców:


In-Vent Sp. z o. o. ul. Św. Mikołaja 6, 35-001 Rzeszów dla obiektów :

- Pływalnia „Delfin” ul. Krakowska 2  - 6 348,00 zł

- Pływalnia „Jurajska” ul. Jurajska 7    - 8 148,00 zł

 

 - Cena za 1 roboczogodzinę / naprawy uszkodzeń /            - 73,80 zł

( dot. obu wycenionych obiektów)

 

INTECH Grzegorz Kosmala, Suków 85, 26-021 Daleszyce dla obiektów:

- Pływalnia „Orka” ul. Kujawska18                 - 6 000,00 zł

- Pływalnia „MORS”  ul. Toporowskiego 96  - 3 200,00 zł

- Pływalnia „FOKA” oś. Barwinek 31             - 2 600,00 zł

- Hala Legionów ul. Boczna 15                       - 7 000,00 zł

 

  - Cena za 1 roboczogodzinę / naprawy uszkodzeń /           - 120,00 zł

( dot. Pływalni „Delfin” ul. Krakowska 2)

 

  - Cena za 1 roboczogodzinę / naprawy uszkodzeń /           - 100,00 zł

( dot. pozostałych wycenionych obiektów)

Usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

Kielce, dnia 31.01.2013 r.

 

ZAPROSZENIE

(do złożenia oferty cenowej)

Działając w trybie zapytania o cenę na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach  zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 tyś. € pn: Usługi konserwacji  i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych  i wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w roku 2013.

 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na sześć części.
1. Opis zamówienia zawiera załącznik 1.1 do 1.6 oraz załącznik nr 2 do zaproszenia.

2. Kryterium oceny ofert:
Kryterium 1: cena 1 rocznej konserwacji i przeglądu  = waga 90%

Kryterium 2: cena  1 roboczogodziny ( dot. awarii) =  waga 10% 

Cenę oferty ( odrębnie dla każdego obiektu )  stanowić będzie suma: kryterium 1 ( x 90%)
+ kryterium 2 ( x 10%)             

Dopuszcza się składanie ofert na jedną lub więcej części (na każdą oddzielnie).

3. Warunki udziału:

W postepowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne i finansowe oraz dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami.

Na potwierdzenie powyższego, należy złożyć oświadczenie o treści, jak w zał. nr 3 do zaproszenia.                

W odniesieniu do central firmy Dantherm, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu uprawnień, wydanych przez producenta central do wykonywania czynności serwisowych ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę) .

4. Termin składania ofert: oferty w formie pisemnej należy składać do dnia  11 lutego  2013 r na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, I p. Sekretariat.

Przed sporządzeniem oferty Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej w miejscu  montażu i eksploatacji urządzeń. Kontakt na poszczególne obiekty ( kierownicy ): 

 

1.Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2      
- Eryk Mozer   tel.  41 3669011, 602 645924

2. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18   
- Marzena Gołda    tel. 413420051, 602 647688

3. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96
- Piotr Janus   te.: 413627471, 602 687671

4. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31
- Przemysław Chmiel tel. 41 2605353, 784422957

5. Kryta Pływalnia JURAJSKA  ul. Jurajska 7
- Zofia Kubicka  tel. 413642171, 784560289

6. Hala Legionów ul. Boczna 15  
-   Dariusz Misiorowski    tel. 41 3480943, 662019080

 

Załączniki - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.kielce.pl  lub w siedzibie Zamawiającego ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p, pok. nr 5.


W załączeniu:

1. Zestawienie ofertowe.

2. Opis przedmiotu zamówienia/zakres czynności.

3. Oświadczenie Wykonawcy

4. Projekt Umowy

Załączniki:

Zał. 1.1-1.6
Zał. 1.1-1.6

Zał. 2
Zał. 2

Zał. 3
Zał. 3

Zał. 4
Zał. 4

Powrót Stron:  1