MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Zamówienia uzupełniające- dot. cz. II. zamówienia pn: Roboty budowlane w zak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Zamówienia uzupełniające- dot. cz. II. zamówienia pn: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach, Etap I.
Numer ogłoszenia: 533222 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia uzupełniające- dot. cz. II. zamówienia pn: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach, Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie: tynków wewnętrznych, robót malarskich. Montaż: ustępów typu kompakt wraz z robotami towarzyszącymi, skrzydeł drzwiowych płytowych. Ułożenie kostki brukowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.26.27.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Eco Auto Bud; Maria Wójcik, ul. Ściegiennego 26,, 25-114 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25861,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31800,03
  • Oferta z najniższą ceną: 31800,03 / Oferta z najwyższą ceną: 31800,03
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Roboty budowlane będą ce przedmiotem zamówienia uzupełniającego polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.

 

 

Powrót Stron:  1