MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i instalacja oprogramowania oraz urządzeń rejestrujących ochrony obi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa i instalacja oprogramowania oraz urządzeń rejestrujących ochrony obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - zamówienie uzupełniające dot. zamówienia podstawowego pn: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego II i III etap-Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8
Numer ogłoszenia: 533844 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja oprogramowania oraz urządzeń rejestrujących ochrony obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - zamówienie uzupełniające dot. zamówienia podstawowego pn: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego II i III etap-Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja oprogramowania oraz urządzeń rejestrujących ochrony obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, tj: - oprogramowanie systemowe ( licencja zarządzająco - rejestrująca V NVSP-BASE/481 9- dla 1 kamery ) - oprogramowanie systemowe ( do licencji zarządzająco - rejestrującej V NVSP- CHANEL /481 9- dla 2 kamer) - system dyskowy ( dysk twardy do pracy ciągłej 2 TB/SATA wraz z osprzętem ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.71.00.00-0, 35.12.35.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kapsch Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22930,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24513,90
  • Oferta z najniższą ceną: 24513,90 / Oferta z najwyższą ceną: 24513,90
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są dostawy sprzętu i oprogramowania objętego zamówieniem podstawowym. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. podstawa prawna: art. 67 ust.1 pkt.6 oraz art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy pzp.

 

 

Powrót Stron:  1