MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higieniczn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 527656 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach : 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Boczna 15 ( Hotel MARATON, Hala Legionów, Stadion l. a., 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel STADION, Hala Sportowa ) 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny - ul. Żytnia 1                  ( Biuro MOSIR).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.83.12.50-0, 39.83.00.00-9, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a,, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 143416,18
 • Oferta z najniższą ceną: 105068,37 / Oferta z najwyższą ceną: 165869,73
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a,, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29801,89
 • Oferta z najniższą ceną: 29801,89 / Oferta z najwyższą ceną: 34037,83
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32180,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31758,70
 • Oferta z najniższą ceną: 31758,70 / Oferta z najwyższą ceną: 37164,55
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostawy. Zaproszona ilość Wykonawców ( 8 ) zapewnia konkurencyjność postępowania. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 200 tys. euro.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty nz cz. I, cz. II i cz. III

Kielce, 12.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Dot. w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę , na podstawie ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami/, pn: Dostawę  środków chemicznych, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013

 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. I. zamówienia, pn: Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR została wybrana oferta Nr 3 Wykonawcy: P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce za cenę: 143 416,18 ( słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta szesnaście 18/100 pln ,) 

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz oraz przedstawia najniższą cenę .          Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu  na cz. I  złożono 4 oferty, wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono dwie oferty. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

3

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

100,00

100,00

4

Biuro Techniczno – Handlowe ASKON

Z. Mucha, M. Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

86,46

86,46

Zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa może zostać zawarta w terminie  nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  nie wcześniej niż  18.12.2012 r.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. II. zamówienia, pn: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR  została wybrana oferta Nr 2 Wykonawcy: P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce za cenę: 29 801,89 ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset jeden 89/100 pln ,) 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz oraz przedstawia najniższą cenę .          Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu  na cz. II  złożono 4 oferty, wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono ofertę wykonawcy wykluczonego. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. II wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

2

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

100,00

100,00

6

Biuro Techniczno – Handlowe ASKON

Z. Mucha, M. Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

87,55

87,55

12

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski

ul. Towarowa 22

25-647 Kielce

96,60

96,60

Zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa może zostać zawarta w terminie  nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  nie wcześniej niż  18.12.2012 r.

3. Zawiadomienie o wyborze oferty cz. III.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. III. zamówienia, pn: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR   została wybrana oferta Nr 13 Wykonawcy: Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce za cenę: 31 758,70 ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem70/100 pln ,) 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ. kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz oraz przedstawia najniższą cenę .          Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:
cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu na cz. III złożono 6 ofert, wykluczono 2 Wykonawców. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. III wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a

25-116 Kielce

93,28

93,28

5

Biuro Techniczno – Handlowe ASKON

Z. Mucha, M. Lepucki

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

85,45

85,45

13

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski

ul. Towarowa 22

25-647 Kielce

100,00

100,00

14

MERIDA O/Kielce

ul. Zakładowa 16E

25-670 Kielce

92,40

92,40

Zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa może zostać zawarta w terminie  nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj.  nie wcześniej niż  18.12.2012 r.

Powrót Stron:  1