MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 478120-2012 z dnia 2012-11-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg (wg polskiej normy PN-C-96024:2011 ) do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2013. ...
Termin składania ofert: 2012-12-07


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 271715 - 2012; data zamieszczenia: 24.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478120 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg (wg polskiej normy PN-C-96024:2011 ) do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2013. Dostarczany olej opałowy przeznaczony będzie wyłącznie do celów opałowych t.j. na potrzeby ogrzewania wody i obiektu Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • QEST s.c. Robert Bartos, Stanisław Bartos, ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 181035,40
 • Oferta z najniższą ceną: 186500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 181035,40
 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kielce, dnia: 13.12.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1
w Kielcach  w  2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 : Wykonawcy: QEST s.c. Robert Bartos, Stanisław Bartos ul. Czarnowska 62; 26-065 Piekoszów, za cenę: 181 035,40 zł brutto, tj. 3,62 zł brutto za 1 litr oleju ( sł.: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy zero trzydzieści pięć 40/100, )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 5 ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

PETROLIS Sp. z o.o.

ul. Władysława Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

98,93

98,93

2

Konkret Sp. z o. o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

97,86

 

97,86

3

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

97,07

97,07

4

ARON Sp. z o. o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

99,20

99,20

5

QEST s.c.

Robert Bartos, Stanisław Bartos

ul. Czarnowska 62

26-065 Piekoszów

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o  którym mowa  w art. 94 ust.1 pkt. 2), tj.  przed 19 grudnia  2012 r.

Pytania i odpowiedzi do siwz z 04.12.2012

Kielce, dnia 04.12.2012 r.

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 Kielcach  w  2013 r.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp – Zamawiający  informuje, że w dniu 04.12.2012r. od jednego z Wykonawców wpłynęły  do Zamawiającego pytania  w sprawie   o wyjaśnienie SIWZ, których  treść  zamieszczamy poniżej:

Firma (…) na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych składa poniższe zapytania i wnioski do zapisów siwz :

1.         Jaka ilość oleju opałowego zostanie zamówiona w ramach pierwszej dostawy ?

2.         W jakim terminie zostanie zrealizowana pierwsza dostawa?

3.         W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

4.         Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 68 poz. 360)?

5.         Dystrybutorzy paliw mają ustalane warunki ich zakupu w oparciu o następującą formułę: cena zakupu = cena producenta publikowana na stronie internetowej w dniu zakupu +/- marża/opust. Czy z racji tego, że dostawcy maja różne warunki handlowe zakupu oleju opałowego u jego producentów oraz ponoszą różne koszty realizacji przedmiotowego zamówienia oferenci mogą zaproponować marże lub opust od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl)? Jeśli tak to wnosimy o wprowadzenie stosownych modyfikacji w siwz. Zapisy siwz zakładają jedynie zaoferowanie marży, która odnosi się wyłącznie do wartości dodatnich (załącznika nr 1 do siwz).

6.         Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje zgodne z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka?

7.         Jak Zamawiający będzie stwierdzał że dostarczony olej opałowy jest wadliwy zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy? Czy na podstawie badania próbek oleju opałowego pobranych z autocysterny wykonawcy zgodnie z normę PN-EN ISO 3170 ?   

Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winny, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności . Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej Normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek) i na tą normę powołują się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych  w kwestii sposobu pobierania próbek oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. (Dz.U. z 2007 Nr 41 poz. 261).

8.         Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 o C.               

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących  tą kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1)         Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2)         Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

3)         Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy pzp- zamawiający wyjaśnia, co następuje:            

 

 

Ad.1

Zamawiający przewiduje pierwsze zamówienie w ilości 5000 litrów.

Ad.2

Pierwsza dostawa nastąpi w styczniu 2013 r.

Ad.3

Dostawy oleju opałowego odbywać się będą w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 18.01.1951 r. o dniach  wolnych od pracy / Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zmianami/ w godz. 8:00 – 13:00.

 

( zmiana siwz – w zakresie: § 2 ust. 3  projektu umowy - załącznika nr 4 do siwz)

 

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania przez Wykonawcę  faktur VAT w formie elektronicznej.

Ad.5

Zamawiający modyfikuje treść siwz, w ten sposób, że:

- pkt. 1 (tabela ) formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do siwz przyjmuje brzmienie:

 

Cena brutto za 1 litr (PLN)*

Ilość w litrach**

Marża/

narzut***)

 

Opust

Cena brutto za całość                    w PLN****  

( w tym VAT: ……..% )

1

2

3

4

5

..............PLN

50 000 litrów

...................%

                    ………..%

..........................PLN

 

****)   Cena brutto za wykonanie całości zamówienia przy założeniu ceny o której mowa w kolumnie 1, ilości zamawianego oleju o której mowa w kolumnie 2 i uwzględnieniu marży (narzutu) określonej w kolumnie 3 i opustu określonego w pkt.4.

 

Ad.6 . Tak

 

Ad.7

 

Zamawiający oczekuje, że dostarczony olej będzie odpowiedni jakościowo.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie opalania olejem, po wyeliminowaniu  przyczyn  ze strony  Zamawiającego -  w celu stwierdzenia ( bądź – nie )  jego wadliwości,  Strony - przy zachowaniu zasad normy PN-EN ISO 3170 – dokonają  pobrania próbek z autocysterny, celem analizy właściwości fizyko-chemicznych paliwa.

 

W związku z tym - Zamawiający zmienia treść umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do siwz  w ten sposób, że § 3 ust. 1 umowy  przyjmuje brzmienie:

 

§ 3.

 

1.   Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość oleju opałowego, co najmniej o parametrach wskazanych w § 1 ust. 1. Jakość każdej dostawy będzie potwierdzana przez Wykonawcę dołączoną kopią certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie opalania olejem, po wyeliminowaniu  przyczyn  ze strony  Zamawiającego -  w celu stwierdzenia ( bądź – nie )  jego wadliwości,  Strony - przy zachowaniu zasad normy PN-EN ISO 3170 – dokonają przy kolejnej dostawie  pobrania próbek z autocysterny celem analizy właściwości fizyko-chemicznych paliwa.

 

Ad.8.

Uwzględniając wniosek Wykonawcy - Zamawiający zmienia treść umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do siwz  w ten sposób, że  w § 2 umowy  dodaje się ust. 5 o treści, jak niżej:

 

5. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

a) Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

b) Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

 W załączeniu: do pobrania ze strony:

- zał. nr 1 do siwz po zmianach;

- zał. nr 4 do siwz po zmianach.

Załączniki:

Zał. nr 4 do siwz po zmianie 04.12.12
Zał. nr 4 do siwz po zmianie 04.12.12

Zał. nr 1 do siwz po zmianie 04.12.12
Zał. nr 1 do siwz po zmianie 04.12.12

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2013r.
Numer ogłoszenia: 478120 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg (wg polskiej normy PN-C-96024:2011 ) do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2013. Dostarczany olej opałowy przeznaczony będzie wyłącznie do celów opałowych t.j. na potrzeby ogrzewania wody i obiektu Zamawiającego. Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2013 r wynosi: 50 000,00 litrów. Jednorazowo w dostawie będzie zamawiana ilość: 5000- 8000 litrów. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych wyłącznie faksem lub e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 5000 litrów każdy. Wymagany jest rozładunek paliwa do zbiornika przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiorników w kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2/2,8/3,4m i 14,6/2,8/3,6m Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawiera: umowa ,której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału na podstawie; koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji wg formuły: spełnia albo nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału na podstawie; posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumiane jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw, jak w zał. nr 5 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

Dotyczy: pkt. III.5., zdanie trzecie. - świadectwo jakości oferowanego oleju- wyniku badania laboratoryjnego. ( w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; ( w oryginale )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta i tylko w wysokości proporcjonalnej do zmiany, biorąc za podstawę różnicę pomiędzy: ceną oleju opałowego obowiązującą w dacie złożenia przez Wykonawcę oferty Zamawiającemu i cenę oleju obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 6. Powyższe zmiany cen nie będą powodować konieczności zmian umowy w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu :

- SIWZ z załącznikami od 1 do 6  ( do pobrania  ze strony internetowej : www.mosir.kielce.pl; )

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 6
SIWZ z zał. od 1 do 6

Powrót Stron:  1