MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 436190-2012 z dnia 2012-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: wywóz śmieci i odpadów komunalnych: stałych i organicznych z pojemników i kontenerów wolnostojących, znajdujących się na terenie obiektów MOSiR w Kielcach: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul....
Termin składania ofert: 2012-11-16


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 248971 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436190 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wywóz śmieci i odpadów komunalnych: stałych i organicznych z pojemników i kontenerów wolnostojących, znajdujących się na terenie obiektów MOSiR w Kielcach: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 - Wielofunkcyjna Hala Sportowa - 8 pojemników na kółkach 1,1 m3 - Hotel Maraton , Stadion La. - 3 pojemniki na kółkach 1,1 m3 2) Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 - Hotel, Hala Sportowa, Stadion Piłkarski (całorocznie) - 4 kontenery zamykane 7,5 m3 w okresie: II-XI każdego roku ( na trawę skoszoną ) - 5 pojemników na kółkach 1,1m3 3) Zespół Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 - Basen Letni/Lodowisko - 3 pojemniki na kółkach 1,1 m 4) Hala Sportowa, Hotel ul. Krakowska 72 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 - 2 pojemniki na kółkach 1,1m3 5) Hala Widowiskowo-Sportowa ul Żytnia 1 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 6) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 7) Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 8) Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 9) Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 10) Kryta Pływalnia ul. Jurajska 25 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 11) Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 12) Boisko sportowe ul. Kusocińskiego 53 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia na teren obiektów własnych pojemników i kontenerów do składowania śmieci i odpadów komunalnych, w ilości łącznej: - 6 kontenerów KP-7 o pojemności 7,5 m3 - 31 pojemników SM-1100 o pojemności 1,1 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZYSTOPOL Adam Bielas, ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48180,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35512,56
 • Oferta z najniższą ceną: 35512,56 / Oferta z najwyższą ceną: 66777,48
 • Waluta: PLN.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 19.11.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2013.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że, w wyniku oceny i badania ofert w niniejszym postępowaniu została wybrana  oferta Nr 2 „CZYSTOPOL” Adam Bielas ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa, za cenę 35 512,56 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwanaście 56/100)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

„EKOM” Maciejczyk Sp. J.

ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce

57,44

57,44

2

„CZYSTOPOL” Adam Bielas

ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„FART-BIS” Sp. z o. o.

ul. Ściegiennego 268B, 25- 116 Kielce

77,59

77,59

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„CEDROX” Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce

 

92,52

92,52

5

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg

53,18

53,18

6

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce

 

53,18

53,18

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 i 3a) )  ustawy pzp umowa   m o ż e   zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  26 listopada 2012 r.

Pytania do siwz i odpowiedzi z 13.11.2012

Kielce 13.11.2012 r.

Pytania i wyjaśnienia do siwz

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2013.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – Zamawiający  informuje, że:  w dniu 12.11.2012 r. wpłynęło pytanie w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ,  którego  treść  zamieszczamy poniżej:

(Przedsiębiorstwo …………..) prosi o informacje, czy zamiast pojemnika SM 1100 mogą być zastosowane pojemniki plastikowe typu MGB 1100 ?

Pojemnik MGB 1100 jest produkowany na licencji niemieckiej. Są to pojemniki plastikowe, na czterech kółkach, estetycznie wykonane. Zaletą ich jest - że są lekkie, bardzo łatwe w utrzymaniu  czystości i dezynfekcji. Są bardzo wytrzymałe na różnego typu uszkodzenia.”

1.      Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę  innych pojemników niż SM 1100, wyprodukowanych w technologii zgodnej z obowiązującymi normami, w tym również  pojemników plastikowych o pojemności 1100 litrów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.11.12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 436190-2012 z dnia 2012-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: wywóz śmieci i odpadów komunalnych: stałych i organicznych z pojemników i kontenerów wolnostojących, znajdujących się na terenie obiektów MOSiR w Kielcach: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul....
Termin składania ofert: 2012-11-16


Numer ogłoszenia: 446312 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 436190 - 2012 data 07.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia na teren obiektów własnych pojemników i kontenerów do składowania śmieci i odpadów komunalnych, w ilości łącznej: - 6 kontenerów KP-7 o pojemności 7,5 m3 - 31 pojemników SM-1100 o pojemności 1,1 m3 Przewidywana ilość wywozu śmieci i odpadów komunalnych w okresie objętym zamówieniem wynosi: z kontenerów KP-7 - 906,00 m3, a z pojemników SM-1100 - 700,00 m3...
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia na teren obiektów własnych pojemników i kontenerów do składowania śmieci i odpadów komunalnych, w ilości łącznej: - 6 kontenerów KP-7 o pojemności 7,5 m3 - 31 pojemników o pojemności 1,1 m3 Przewidywana ilość wywozu śmieci i odpadów komunalnych w okresie objętym zamówieniem wynosi: z kontenerów KP-7 - 906,00 m3, a z pojemników 1,1m3 - 700,00 m3...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Na podstawie dysponowania co najmniej jednym samochodem przystosowanym do opróżniania pojemników SM-1100 o poj. 1,1 m3 i kontenerów KP-7 o poj. 7,5 m3 i wywozu śmieci i odpadów komunalnych..
 • W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie dysponowania co najmniej jednym samochodem przystosowanym do opróżniania pojemników o poj. 1,1 m3 i kontenerów KP-7 o poj. 7,5 m3 i wywozu śmieci i odpadów komunalnych.

Zmiana SIWZ z 13.11. 2012

Kielce 13.11.2012 r.

Zmiana treści siwz

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w  Kielcach w roku 2013.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy  pzp - Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

- Rozdz. III.pkt.2 zdanie drugie przyjmuje brzmienie:

„…Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia na teren obiektów własnych pojemników  i kontenerów do składowania śmieci i odpadów komunalnych, w ilości łącznej:

-  6  kontenerów   KP-7 o pojemności 7,5 m3 

-  31  pojemników o pojemności 1,1 m3…”

W  dalszej części siwz – tam gdzie  występuje określenie : pojemniki SM-1100 o pojemności 1,1 m3 – należy rozumieć również: pojemniki plastikowe o pojemności 1,1 m3.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Kielce: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 436190 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wywóz śmieci i odpadów komunalnych: stałych i organicznych z pojemników i kontenerów wolnostojących, znajdujących się na terenie obiektów MOSiR w Kielcach: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 - Wielofunkcyjna Hala Sportowa - 8 pojemników na kółkach 1,1 m3 - Hotel Maraton , Stadion La. - 3 pojemniki na kółkach 1,1 m3 2) Zespół Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 - Hotel, Hala Sportowa, Stadion Piłkarski (całorocznie) - 4 kontenery zamykane 7,5 m3 w okresie: II-XI każdego roku ( na trawę skoszoną ) - 5 pojemników na kółkach 1,1m3 3) Zespół Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 - Basen Letni/Lodowisko - 3 pojemniki na kółkach 1,1 m 4) Hala Sportowa, Hotel ul. Krakowska 72 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 - 2 pojemniki na kółkach 1,1m3 5) Hala Widowiskowo-Sportowa ul Żytnia 1 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 6) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 7) Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 8) Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 9) Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 10) Kryta Pływalnia ul. Jurajska 25 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 11) Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 - 1 kontener zamykany 7,5 m3 - 2 pojemniki na kółkach 1,1 m3 12) Boisko sportowe ul. Kusocińskiego 53 - 1 pojemnik na kółkach 1,1 m3 Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia na teren obiektów własnych pojemników i kontenerów do składowania śmieci i odpadów komunalnych, w ilości łącznej: - 6 kontenerów KP-7 o pojemności 7,5 m3 - 31 pojemników SM-1100 o pojemności 1,1 m3 Przewidywana ilość wywozu śmieci i odpadów komunalnych w okresie objętym zamówieniem wynosi: z kontenerów KP-7 - 906,00 m3, a z pojemników SM-1100 - 700,00 m3..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wywozie śmieci i odpadów komunalnych z pojemników wolnostojących rozmieszczonych na terenie obiektów MOSIR w Kielcach.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie posiadania zezwolenia wydanego przez odpowiednie organy na wywóz śmieci i odpadów komunalnych, obowiązującego na terenie miasta Kielce. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu zezwolenia wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wywozie śmieci i odpadów komunalnych, o wartości usługi co najmniej 50 000,00 pln brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Na podstawie dysponowania co najmniej jednym samochodem przystosowanym do opróżniania pojemników SM-1100 o poj. 1,1 m3 i kontenerów KP-7 o poj. 7,5 m3 i wywozu śmieci i odpadów komunalnych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. 4 metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 3 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 7
SIWZ z zał. od 1 do 7

Powrót Stron:  1