MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I i II.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 416734-2012 z dnia 2012-10-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całoroczne i sezonowo. Terminy i wielkości...
Termin składania ofert: 2012-11-06


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 483252 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416734 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całorocznie i sezonowo. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2013:

- Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2013 r. do 31 .12. 2013 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno - Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz, Waldemar Gotowicz, ul. Merlina 5, 89-200 Zamość, gm. Szubin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81605,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89077,83
 • Oferta z najniższą ceną: 76216,95 / Oferta z najwyższą ceną: 89077,83
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2013 r. do 31.08.2013 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno - Usługowy GOTIX W.H. Gotowicz, Waldemar Gotowicz, ul. Merlina 5, 89-200 Zamość, gm. Szubin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7558,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10078,62
 • Oferta z najniższą ceną: 10078,62 / Oferta z najwyższą ceną: 10078,62
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności

 

Kielce, dnia 19.11.2012 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego informuję, że:

-  w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w I.cz. w/w postępowania,  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX  W.H. Gotowicz; Waldemar Gotowicz, Zamość ul. Merlina 5,  89-200  Szubin, za cenę: 89 077,83 zł brutto ( słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zero siedemdziesiąt siedem 83/100 zł )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na I. cz. postępowania zostały  złożone  3 oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 2 oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX 

W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

Zamość ul. Merlina 5

89-200  Szubin

 

100,00

 

100,00

 

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 26 listopada 2012r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu III części

Kielce dnia: 14.11.2012r

 

Zawiadomienie

( o unieważnieniu cz. III postępowania )

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.

Działając w trybie art. 93 ust. 2  ustawy pzp - Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie  dot. III części pn: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR   w Kielcach  w roku 2013 - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1  w okresie: od  1.05.2013 r.  do  31.08.2013 r.

Uzasadnienie:

W   w/w  postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna: art. 93  ust. 1 pkt.1 ustawy pzp.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I i II.

Kielce dnia: 14.11.2012r

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.

Zawiadomienie o wyborze oferty

(cz. I. )

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w cz. I.  niniejszego postępowania, pn: Dostawa środków do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2013 - jako najkorzystniejsza została wybrana:

Oferta Nr 2  Wykonawcy: VOLLMER  - Basen Serwis Sp. z o.o. Ul. Szymanowskiego 16, 59-900 Zgorzelec, za cenę: 76 216,95 zł brutto  ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy  dwieście szesnaście  95/100 zł)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na  I. cz. postępowania zostały  złożone  3 oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX 

W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

Zamość ul. Merlina 5

89-200  Szubin

 

85,56

 

85,56

2

VOLLMER  - Basen Serwis Sp. z o.o.

Ul. Szymanowskiego 16

59-900 Zgorzelec

 

100,00

 

100,00

3

F.H.U. ALARTUS  - Artur Fabin

Ul. Plebiscytowa 28/7

40-036 Katowice

 

87,98

 

87,98

 Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o  którym mowa  w art. 94 ust.1 pkt. 2), tj.  przed 20 listopada 2012r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

(cz. II. )

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w cz. II. niniejszego postępowania pn: Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2013- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach, w okresie od 1.05.2013 r. do  31.08.2013 r -  jako najkorzystniejsza została wybrana: 

Oferta Nr 1  Wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX  W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz.  Zamość ul. Merlina 5, 89-200  Szubin, za cenę: 10 078,62 zł brutto ( słownie: dziesięć tysięcy zero siedemdziesiąt osiem 62/100 zł )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na II. cz. postępowania została  złożona  1 oferta.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. II. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX 

W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

Zamość ul. Merlina 5

89-200  Szubin

 

100,00

 

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta przed upływem   terminu, o  którym mowa  w art. 94 ust.1 pkt. 2), tj.  przed 20 listopada 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 416734 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach - są okresowe dostawy środków chemicznych stosowanych do procesu uzdatniania wody w basenach obiektów Zamawiającego, eksploatowanych całoroczne i sezonowo. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzależnione od zapotrzebowania bieżącego na obiektach. Każdorazowa dostawa odbywać się będzie za zamówieniem Zamawiającego. Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2013 r. do 31 .12. 2013 r. Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2013 r. do 31.08.2013 r. Cz. III. Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2013 r. do 31.08.2013 r. Szczegółowy opis i zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają: a) Specyfikacja techniczna dostawy , stanowiącą załącznik nr 1.1 ), 1.2).i 1.3) do SIWZ b) umowa , której wspólny wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5, 24.31.19.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie określa tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie wiedzy i doświadczenia, rozumiane jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego wykazu dostaw, jak w zał. nr 5 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie określa tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez : dysponowanie minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) - ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne . Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, jak w zał. nr 8 do siwz, wg formuły: spełnia albo nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia 150 000 tysięcy pln ( na jedno i więcej zdarzeń ) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

a) pozwolenia na obrót środkiem biobójczym wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz.U.2007.39.252) na środki: podchloryn sodu stabilizowany 15 % -ciecz i środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej - ciecz b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na wszystkie środki, wystawione zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588) ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie aneksu, w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania siwz oraz ogłoszenia , a w szczególności: a) z powodu gdy producenci w okresie obowiązywania umowy zaprzestaną produkcji bądź dystrybucji środka do uzdatniania wody wymienionego w zamówieniu Zamawiającego i ofercie Wykonawcy i zajdzie konieczność zastosowania innego środka o odpowiednich właściwościach; b) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmianę technologii uzdatniania wody w obiektach zamawiającego i konieczność udzielenia innego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2013:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, - Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18, - Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96, - Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7 - Krytej Pływalni FOKA ul. Oś. Barwinek 31 w okresie: od 1. 01. 2013 r. do 31 .12. 2013 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.14.11-1, 24.96.20.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2013 r. do 31.08.2013 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.20-2, 24.31.31.23-9, 24.31.31.26-0, 24.31.14.00-1, 24.31.31.21-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skroplonego chloru na potrzeby dużego basenu letniego MOSiR w Kielcach w roku 2013: - Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 w okresie: od 1.05.2013 r. do 31.08.2013 r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.19.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 8
SIWZ z zał. od 1 do 8

Powrót Stron:  1