MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219175-2012 z dnia 2012-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez...
Termin składania ofert: 2012-10-25


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 449188 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219175 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt.2. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w pkt.2. ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach w okresie od: 1 stycznia 2013 r od godziny 7.00 do 1 stycznia 2014 r do godziny 7.00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Solid Sp. z o. o., ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 479268,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 412970,04
 • Oferta z najniższą ceną: 412970,04 / Oferta z najwyższą ceną: 467402,88
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 02.11.2012 r.

OGŁOSZENIE

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że, w wyniku oceny i badania ofert w niniejszym postępowaniu została wybrana  oferta Nr 3  za cenę 412 970,04 zł ( słownie: czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 04/100)

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożono 6 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

Konsorcjum Firm:

Impel Security  Polska

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (LIDER)

Impel Security  Provider Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Fax 71/78-09-696

 

96,59

 

96,59

2

CENTRUM OCHRONY SECURITY Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec

Fax 32/790-77-00

 

95,34

 

95,34

3

Solid  Sp. z o. o. (pełnomocnik konsorcjum)

ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków

Fax 12/430-48-09

SOLD Grup Sp. z o.o. sp. k.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Biuro:

ul. Tyniecka 18 30-323 Kraków

 

100,00

 

100,00

4

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

“JUSTUS” Sp. z o. o.

ul. Bagrowa 9, 30-733 Kraków

Fax 41/ 348 15 81

 

88,56

 

88,56

 

5

Agencja Ochrony “HERKULES” s. c.

ul. Winnicka 24, 25-318 Kielce

Fax 41/344-37-60

 

88,35

 

88,35

6

Argos 1 Sp. z o. o.

oś. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny

Fax 41/346-05-30

 

97,16

 

97,16

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 i 3a) )  ustawy pzp umowa   m o ż e   zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  7 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.10.12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219175-2012 z dnia 2012-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez...
Termin składania ofert: 2012-10-25


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 221323 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219175 - 2012 data 15.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 zł (sł: czternaście tysięcy pięćset 00/100).
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 zł (sł: czternaście tysięcy 00/100).

Zmiana SIWZ z 17.10.2012

 Kielce, 17.10.2012 r.


Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Usługi ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.


Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

 

Działając w trybie art.38 ust. 1 pkt.4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że zmienia treść siwz w ten sposób że :

 

ROZDZ. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM przyjmuje brzmienie :

 

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 zł (sł: czternaście tysięcy 00/100)

 

Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego

 

- SIWZ po zmianie treści 17.10.2012

 

Załączniki:

SIWZ po zmianie treści 17.10.2012
SIWZ po zmianie treści 17.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 219175 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt.2. ppkt: 1), 2),3),4),10) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w pkt.2. ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach w okresie od: 1 stycznia 2013 r od godziny 7.00 do 1 stycznia 2014 r do godziny 7.00. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 (, hotel MARATON , stadion l.a. hala LEGIONÓW) a) hotel Maraton i stadion l.a.: - w powszednie dni tygodnia- przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego; - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego; b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen letni / lodowisko) a)całorocznie- we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego, b)w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2013 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2013 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 700 a 1900( łącznie do 32 dni), c)w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2013 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900( łącznie do 60 dni). 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy, łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy, łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy, łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy, łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego Ponadto Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) 14 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Boczna 15, Krakowska 72, Ściegiennego 8 (łącznie 3 szt.). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - 1 szt. dla konserwatora w obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 (1szt.) b)czytniki kontroli pracy pracownika/ agenta ochrony Wykonawcy na obiektach do demontażu po zakończeniu umowy. Przewidywana liczba godzin ochrony sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 46 092 godziny. Liczba ta posłuży do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z założeń zawartych w pkt. III. 2 siwz oraz ew. ustaleń bieżących (dot.np. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ) ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszego zakresu ochrony z przyczyn nieznanych na etapie sporządzania siwz - jeżeli takie wystąpią i będą korzystne dla Zamawiającego. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje: a) czynności i obowiązki pracowników bezpośredniej ochrony fizycznej - stałe patrolowanie budynków przez pracowników ochrony, wewnątrz jak na zewnątrz poprzez wykonywanie okresowych prewencyjnych obchodów obiektów z zaznaczeniem czynności, trasy obchodu na czytnikach zainstalowanych przez Wykonawcę na terenie obiektu demontowanych po zakończeniu umowy - obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektów i w ich otoczeniu zewnętrznym, - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu - działania zapobiegające przestępstwom i przekroczeniom przeciwko mieniu , w szczególności: kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń - dozorowanie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego systemów: monitoringu, systemu sygnalizacji wykrywania pożaru - reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowego, - ochrona parkingów wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami , w razie potrzeby obsługa wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu - ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich, a w szczególności: zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i niewłaściwym zachowaniu osób zakłócających pracę, interweniowanie w przypadku zakłócania przez te osoby ustalonego lub przyjętego porządku - kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód typu: malowanie sprayem, sabotażu, aktów samowoli i wandalizmu - sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń w których zakończono pracę, - zwracania uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki, - podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązująca instrukcją przeciwpożarową, - nie wpuszczanie do budynków osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - zwracania uwagi na osoby palące w miejscach niedozwolonych - kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych - ujawnianie zauważonych awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektów, w razie potrzeby informowania o nich wyznaczonych pracowników zamawiającego lub odpowiednie służby oraz swoich przełożonych, a także wpisywanie tych zdarzeń i podjętych działań książce raportów/ dyżurów - po zakończeniu pracy Zamawiającego-sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu oraz przepisy ppoż, ustalenie, czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nieuprawnione b) czynności i obowiązki ochrony w postaci podjazdów patroli: - podjazdy patrolu na teren nieruchomości przy obiekcie oznakowanym samochodem, ( 14 podjazdów tygodniowo na obiekt w ramach tego zamówienia ) - sprawdzenie otoczenia budynku pływalni i sytuacji wewnątrz obiektu pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam pracowników Zamawiającego - potwierdzenie faktu kontroli poprzez : kontakt z pracownikiem zamawiającego na nocnej zmianie i wpisem do książki kontroli oraz elektronicznie przy pomocy urządzenia, w które patrol powinien być wyposażony ( np. typu active-guard) i zamontowanego na zewnątrz lub wewnątrz budynku obiektu czytnika. Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia książki kontroli dla pracowników ochrony, w której będą potwierdzane czynności i wpisywane wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów i nieruchomości przeznaczonych do ochrony. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest: Andrzej Mazur-kierownik działu ekonomiczno-administracyjnego w MOSiR , tel: 41 3449239 wew.12.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 zł (sł: czternaście tysięcy pięćset 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING O/Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku 2)w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • rozumiane jako należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej trzech usług, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia w budynkach obiektach - o wartości usługi nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dysponowanie co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 9 metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dysponowanie co najmniej 25 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w pkt. IX 3f) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) c)pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) d)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawą o ochronie osób i mienia ważne uprawnienia, tj. licencje pracownika ochrony I stopnia, wg wzoru, jak w zał. nr 8 do siwz ( w oryginale) e)dokument wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XII SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana osób sprawujących funkcje nadzoru, kierowania grupą wymaga każdorazowo powiadomienia przez Wykonawcę kierownika zamawiającego i sporządzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ z załącznikami od 1 do 9

Załączniki:

SIWZ ochrona 2013
SIWZ ochrona 2013

Zał. od 1 do 9
Zał. od 1 do 9

Powrót Stron:  1