MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209807-2012 z dnia 2012-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2013: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka...
Termin składania ofert: 2012-10-11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 229839 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209807 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2013: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach D) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo FILPEX, Jacek Fąfara, ul. Nowaka Jeziorańskiego 73, 25-408 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 218327,00
 • Oferta z najniższą ceną: 218327,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1064373,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 17.10.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że, w wyniku oceny i badania ofert w niniejszym postępowaniu została wybrana  oferta Nr  1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe FILIPEX ul. Jeziorańskiego 73, 25-408 Kielce, za cenę 218 327,00 zł brutto  ( słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem zł 00/100 )

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożono 5 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe

FILPEX

ul. Jeziorańskiego 73,

25-408  Kielce

fax:  41/362 71 81

 

100,00

 

100,000

 

2

SKAREM Sp. z o. o.

ul. Sierpnia 24,

37-450 Stalowa Wola

fax:  15/ 843 23 46

 

20,51

 

20,51

3

Impel Cleaning Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

fax: 71/ 780 91 47

 

86,93

 

86,93

4

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG

Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

fax: 41/ 344 68 22

 

 

81,32

 

 

81,32

5

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

CEDROX    

Józef Cedro

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

fax: 41/302 22 07

 

81,31

 

81,31

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 i 3a) )  ustawy pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. wcześniej niż  23.10.2012 r.

Pytania do siwz i odpowiedzi, zmiana steści SIWZ z 08.10.12

Kielce, 08.10.2012 r.

 

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że:  w dniu 05.10.2012 r. wpłynęły  od Wykonawcy do Zamawiającego pytania  w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których  treść  zamieszczamy poniżej:

1. Proszę o podanie powierzchni zewnętrznej podlegającej usłudze sprzątania przy
ul. Kusocińskiego?

2. Czy usłudze podlega również odśnieżanie?

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1. Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi – 200 m2.

Ad.2. Nie.

Powyższe wyjaśnienia powodują zmianę treści SIWZ w zakresie:

- pkt II. 2. Dot. D) SIWZ Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach gdzie dodaje się zdanie:

„Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi – 200 m2.”

- §2 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ:

dodaje się zdanie:

„Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi – 200 m2.”

- w załączniku 8D do SIWZ:

dodaje się zdanie:

„Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi – 200 m2.”

 

W załączeniu do pobrania ze strony:

SIWZ  z zał. od 1 do 8 po zmianie treści 08.10.2012 r.

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 08.10.2012
SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 08.10.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.10.12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209807-2012 z dnia 2012-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2013: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka...
Termin składania ofert: 2012-10-11


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 213923 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209807 - 2012 data 02.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Dot. D. Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Sprzątanie na ww obiekcie odbywać się będzie w okresie: -od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013r - -od 1 września do 30 listopada 2013r czyli w okresie, w którym będzie możliwość korzystania z naturalnego boiska piłkarskiego W tym okresie w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych należy: -w budynku przy boisku kompleksowo sprzątać wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatniowe łączni z pokojami trenerskimi i sędziowskimi, pomieszczenia magazynowe, korytarze. -każdorazowo uzupełniać środki czystości : ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. -ponadto należy utrzymywać porządek wokół budynku oraz na drodze dojazdowej. Na całej powierzchni podłogowej ułożona jest posadzka gresowa. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8D do siwz.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dot. D. Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Sprzątanie na ww obiekcie odbywać się będzie w okresie: -od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013r - -od 1 września do 30 listopada 2013r czyli w okresie, w którym będzie możliwość korzystania z naturalnego boiska piłkarskiego W tym okresie w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych należy: -w budynku przy boisku kompleksowo sprzątać wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatniowe łączni z pokojami trenerskimi i sędziowskimi, pomieszczenia magazynowe, korytarze. -każdorazowo uzupełniać środki czystości : ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. -ponadto należy utrzymywać porządek wokół budynku oraz na drodze dojazdowej. Na całej powierzchni podłogowej ułożona jest posadzka gresowa. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi - 200 m2. Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8D do siwz.

Zmiana SIWZ z 05.10.2012

Kielce, 05.10.2012

Zawiadomienie i zmianie treści SIWZ                                   

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

 

Działając w trybie art.38 ust. 1 pkt.4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że zmienia treść siwz w ten sposób że :

1)      § 2ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ ( projekt umowy ) przyjmuje brzmienie :

4. Wykonawca zrealizuje wymienione w ust. 1-3 prace stosując własne środki do utrzymania czystości  i właściwej higieny w pomieszczeniach obiektów (w tym: chemiczne środki czyszczące, myjące, dezynfekcyjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, itd.) i przy pomocy własnych urządzeń  i środków pracy oraz odpowiedniej  liczby pracowników. Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo – czystościowe na każdym obiekcie na korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”.

Ponadto skreśla się ust. 6 w § 5 umowy.

 do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: 

-  zał. nr 5 do siwz po zmianie treści 05.10.2012 

Załączniki:

Zał. nr 5 po zmianach 05.10.2012
Zał. nr 5 po zmianach 05.10.2012

Pytania do siwz i odpowiedzi do SIWZ z 05.10.12

Kielce, 05.10.2012 r.

 

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

 

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

 

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że:  w dniu 03.10.2012 r. wpłynęły  od Wykonawcy do Zamawiającego pytania  w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których  treść  zamieszczamy poniżej:

 

1. Dotyczy punktu VIII 1a SIWZ – czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli przedłoży w ofercie 3 usługi zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości brutto 250 000,00 zł każda – z tym że jedna usługa obejmowała swoim zasięgiem sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych stadionu, druga sprzątanie hali sportowej, a trzecia obejmowała usługę porządkową z organizacją imprez masowych?

 

2. Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo – czystościowe na obiekcie na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń.

 

3. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ §5 punkt 6 – prosimy o usuniecie z projektu umowy zdania: Podwykonawcy muszą spełnić warunki udziału opisane w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych”. Wymóg ten jest niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień Publicznych.

 

4. W jakich godzinach może być świadczona usługa codziennego sprzątania?

 

5. Proszę o podanie ilości organizowanych imprez masowych w okresie trwania umowy z podziałem na obiekty, oraz na ile osób są organizowane te imprezy.

 

6. Ile jest zatrudnionych osób na poszczególnych obiektach?

 

7. Jakie uprawnienia należy posiadać do wykonania usługi czyszczenia obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu? Jaka jest moc tych lamp? Proszę o podanie ilości tych lamp w szt.

 

8. Proszę o podanie ilości miejsc na trybunach, oraz hali (osobno na każdą).

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

 

Ad. 1. Tak.

 

Ad.2.  Tak – Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego z przeznaczeniem na potrzeby socjalne pracowników oraz  składowania środków czystości i sprzętu do pracy. Powyższe zostaje poparte zapisem w projekcie umowy, w ten sposób, że: w § 2 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo – czystościowe na każdym obiekcie na korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”.

 

Ad. 3. Zamawiający  rezygnuje z zapisu w § 5 pkt. 6 umowy.

Ad. 4. Hala Legionów ul. Boczna 15 : Hala jest udostępniona całotygodniowo od 7.00 do 22.00 lub dłużej np. w czasie imprez artystycznych, zawodów sportowych. Treningi zespołów są w różnych godzinach, od poniedziałku do piątku w przedziale od 7.00 do 22.00

Stadion Piłkarski: Codzienne sprzątanie w godzinach 6.30-14 oraz w godzinach pomeczowych (nie do określenia).

Ad. 5. Hala Legionów: Imprezy masowe:  Vive około 30 meczów, Effector około 20 meczów inne  imprezy masowe około 10 razy w roku . Imprezy organizowane są na 300 – 4,200 osób.

Stadion Piłkarski: Ściegiennego ok 20-25. Imprezy są organizowane na 15 000 osób ale frekwencje są różne trudne do określenia.

Średnia za poprzedni sezon to ok 7000-8000 osób,

Szczepaniaka ok. 20 imprez, 1 impreza maksymalnie 100 osób,

Kusocińskiego – brak imprez

 

Ad. 6. Hala Legionów: 10 osób, Stadion ul. Ściegiennego: 30 osób,
Stadion ul. Szczepaniaka: 3 osoby, Stadion ul. Kusocińskiego: 1 osoba. 

Ad. 7. Lamp ok 50, nie należy posiadać szczególnych uprawnień, dostęp do lamp z siedzisk stadionowych z trybun (moc nie ma znaczenia). Do czyszczenia klosze i obudowy.

Ad. 8.  Hala Legionów – 3 000 miejsc, Stadion ul. Ściegiennego 15 500 miejsc, Szczepaniaka 990 z czego na trybunach pod dachem ok 200.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.10.12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209807-2012 z dnia 2012-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2013: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka...
Termin składania ofert: 2012-10-11


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 210549 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209807 - 2012 data 02.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 2.Zakres, sposób wykonania zamówienia: Dot. A) i B) Wspólny dla: stadionu piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 i ul. Szczepaniaka 29 a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: -obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynków Stadionów Piłkarskich, wraz z zabezpieczeniem środków czystości, -oraz terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych od strony ulic Gagarina, Ściegiennego i Alei Legionów oraz ulicy Szczepaniaka ). -utrzymanie w ciągłej czystości obejścia wokół boisk treningowych ze sztuczną i naturalną trawą b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych (meczy piłkarskich) należy: przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną terenu, w obrębie całości zaznaczonego terenu. -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie stadionu -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło - w całym okresie trwania umowy) - sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy c) w ramach usług okresowych : - mycie okien o łącznej powierzchni 1100 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego. - czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu - 2 razy w ciągu roku. - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz obszaru obiektu - 3 razy w ciągu roku - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, oraz trybun stadionu - zimą i w razie potrzeby, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego oraz wywożenie zebranego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego - posypywanie ciągów pieszych Stadionu środkami antypoślizgowymi: piasek, sól itp, - natychmiastowe po zgłoszeniu przez zamawiającego usuwanie nadmiaru wody z trybun stadionu - prace porządkowe na terenie ogólnomiejskiego parkingu na zewnątrz obiektu oraz ciągów komunikacyjnych o powierzchni 6000 m2 (raz na tydzień), Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8A i 8B do siwz. Dot. C. Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: - obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Hali Legionów (w tym mycie szyb w pomieszczeniach Hali w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego), - mycie szyb w drzwiach wejściowych, - sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, holi i korytarzy znajdujących się na terenie Hali, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło -utrzymania czystości terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych). -w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu. b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych i meczów należy: -przygotowanie Hali Legionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną terenu, w obrębie całości zaznaczonego terenu. -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Hali -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, holach i korytarzach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło) -sprzątanie całości obszaru Hali bezzwłocznie po zakończeniu imprezy c) w ramach usług okresowych : -pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, -odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach - 3 razy w ciągu roku -w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.) parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton) -prace porządkowe na terenie ogólnomiejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą, ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni 6953 m2 (raz na tydzień), -mycie okien i szyb wewnątrz i z zewnątrz o łącznej powierzchni 1000 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego przynajmniej 1 raz w roku. Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8C do siwz. Dot. D. Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Sprzątanie na ww obiekcie odbywać się będzie w okresie: -od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013r - -od 1 września do 30 listopada 2013r czyli w okresie, w którym będzie możliwość korzystania z naturalnego boiska piłkarskiego W tym okresie w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych należy: -w budynku przy boisku kompleksowo sprzątać wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatniowe łączni z pokojami trenerskimi i sędziowskimi, pomieszczenia magazynowe, korytarze. -każdorazowo uzupełniać środki czystości : ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. -ponadto należy utrzymywać porządek wokół budynku oraz na drodze dojazdowej. Na całej powierzchni podłogowej ułożona jest posadzka gresowa. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8D do siwz. Wykonawca zrealizuje wymienione prace na wszystkich obiektach stosując: -własne środki do utrzymania czystości i właściwej higieny w pomieszczeniach obiektów w tym: chemiczne środki czyszczące, myjące, dezynfekcyjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, itd. -własne urządzenia i środki pracy. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przed uprawnionymi organami np. San-Epid, PIP itp Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach i pojemnikach na odpady ustawionych przez Zamawiającego na terenach obiektów. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenów i miejsc objętych zamówieniem na obiektach. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie: -Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53- z kierownikiem Jackiem Domoradzkim, tel: 413349094 lub 608078888 -Zespół Obiektów Sportowych Hala Legionów ul. Boczna 15 - z kierownikiem Dariuszem Misiorowskim- tel. : 413480943 lub 662019080..
 • W ogłoszeniu powinno być: 2.Zakres, sposób wykonania zamówienia: Dot. A) i B) Wspólny dla: stadionu piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 i ul. Szczepaniaka 29 a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: - obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynków Stadionów Piłkarskich, wraz z zabezpieczeniem środków czystości, - oraz terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych od strony ulic Gagarina, Ściegiennego i Alei Legionów oraz ulicy Szczepaniaka ). - utrzymanie w ciągłej czystości obejścia wokół boisk treningowych ze sztuczną i naturalną trawą b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych (meczy piłkarskich) należy: przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie stadionu -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło - w całym okresie trwania umowy) - sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy - maksymalny czas na uprzątnięcie stadionów i terenów zewnętrznych wynosi 24 godziny po zakończeniu imprez, c) w ramach usług okresowych : - mycie okien o łącznej powierzchni 1100 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego. - czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu - 2 razy w ciągu roku. - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz obszaru obiektu - 3 razy w ciągu roku - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, oraz trybun stadionu - zimą i w razie potrzeby, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego oraz wywożenie zebranego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego - posypywanie ciągów pieszych Stadionu środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.), - natychmiastowe po zgłoszeniu przez zamawiającego usuwanie nadmiaru wody z trybun stadionu - prace porządkowe na terenie ogólno - miejskiego parkingu na zewnątrz obiektu oraz ciągów komunikacyjnych o powierzchni 6 000 m2 (raz na tydzień), Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8A i 8B do siwz. Dot. C. Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: - obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Hali Legionów (w tym mycie szyb w pomieszczeniach Hali w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego), - mycie szyb w drzwiach wejściowych, - sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, holi i korytarzy znajdujących się na terenie Hali, - zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło - utrzymania czystości terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych). - w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg w całym Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l. a., Hotelu Maraton) b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych i meczów należy: - przygotowanie Hali Legionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Hali -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, holach i korytarzach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło) - sprzątanie całości obszaru Hali bezzwłocznie po zakończeniu imprezy - maksymalny czas na uprzątnięcie hali wynosi 8 godzin po zakończeniu imprezy, a terenu zewnętrznego 12 godzin c) w ramach usług okresowych : - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach - 3 razy w ciągu roku - w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.) parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton) - prace porządkowe na terenie ogólno - miejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą, ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni 6 953 m2 (raz na tydzień), - mycie okien i szyb trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby z reklamami na arenie głównej, oraz szyby elewacyjne z zewnątrz o łącznej powierzchni 1000 m2 , przynajmniej 1 raz w roku. Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8C do siwz. Dot. D. Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Sprzątanie na ww obiekcie odbywać się będzie w okresie: - od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013r - - od 1 września do 30 listopada 2013r czyli w okresie, w którym będzie możliwość korzystania z naturalnego boiska piłkarskiego W tym okresie w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych należy: - w budynku przy boisku kompleksowo sprzątać wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatniowe łączni z pokojami trenerskimi i sędziowskimi, pomieszczenia magazynowe, korytarze. - każdorazowo uzupełniać środki czystości : ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. - ponadto należy utrzymywać porządek wokół budynku oraz na drodze dojazdowej. Na całej powierzchni podłogowej ułożona jest posadzka gresowa. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8D do siwz. Wykonawca zrealizuje wymienione prace na wszystkich obiektach stosując: - własne środki do utrzymania czystości i właściwej higieny w pomieszczeniach obiektów (w tym: chemiczne środki czyszczące, myjące, dezynfekcyjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, itd.) - własne urządzenia i środki pracy. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przed uprawnionymi organami np. San-Epid, PIP itp Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach i pojemnikach na odpady ustawionych przez Zamawiającego na terenach obiektów. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenów i miejsc objętych zamówieniem na obiektach. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie: - Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53- z kierownikiem Jackiem Domoradzkim, tel: 413349094 lub 608078888 -Zespół Obiektów Sportowych Hala Legionów ul. Boczna 15 - z kierownikiem Dariuszem Misiorowskim- tel. : 41 3480943 lub 662019080.

W załączeniu do pobrania ze strony internetowej :

- SIWZ  z zał. od 1 do 8 po zmianie treści 03.10.2012 r.

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 03.10.2012
SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 03.10.2012

Zmiana treści SIWZ 03.10.2012 r.

Kielce, 03.10.2012 r.

Zmiana treści SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

 

Działając w trybie art.38 ust. 1 pkt.4 ustawy pzp –Zamawiający informuję, że:

Zostaje zmieniona treść specyfikacji w ten sposób że :

 

a)      Rozdział II pkt 2 ppkt A i B b) przyjmuje brzmienie ( miejsca zmienione w kolorze niebieskim):

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich/ należy:

przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez:

-sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk,

-zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych

 -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń  znajdujących  się na  terenie stadionu

 -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach,

 -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki   papierowe mydło – w całym okresie trwania umowy)

- sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy

- maksymalny czas na uprzątnięcie stadionów  i terenów zewnętrznych wynosi 24 godziny po zakończeniu  imprez,

 

b)      Rozdział II pkt 2 ppkt C przyjmuje brzmienie ( miejsca zmienione w kolorze niebieskim):

 

Dot. C.  Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach

 

a/ w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest:

- obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Hali Legionów (w tym mycie szyb w pomieszczeniach Hali w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego),

- mycie szyb w drzwiach wejściowych,

- sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, holi i korytarzy znajdujących  się na  terenie Hali,

- zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło

- utrzymania czystości terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych).

- w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg w całym Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l. a., Hotelu Maraton)

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych i meczów należy:

- przygotowanie Hali Legionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez:

-sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk,

-zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych

 -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń  znajdujących  się na  terenie Hali

 -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, holach i korytarzach,

 -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki   papierowe mydło)

- sprzątanie całości obszaru Hali bezzwłocznie po zakończeniu imprezy

- maksymalny czas na uprzątnięcie hali wynosi 8 godzin po zakończeniu  imprezy, a terenu zewnętrznego 12 godzin

 

c) w ramach usług okresowych :

- pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby,

- odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach - 3 razy w ciągu roku

- w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.)

parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton)

- prace porządkowe  na terenie ogólno - miejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą,  ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni   6 953 m2   (raz  na tydzień),

- mycie okien i szyb trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby z reklamami na arenie głównej, oraz szyby elewacyjne z zewnątrz o łącznej powierzchni  1000 m2 , przynajmniej 1 raz w roku.

 

Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Szczegółowy zakres  usług  zawiera Załącznik nr 8C do siwz

 

c)      Załącznik 8 C do SIWZ, tabela Zakres prac porządkowych na zewnątrz obiektu przyjmuje brzmienie ( miejsca zmienione w kolorze niebieskim):

 

L.p

               Nazwa

           Powierzchnia

                   m2

  Częstotliwość

 

1.

Ciągi piesze

 

 Sprzątanie:

- bezpośrednio po imprezach, lub nie rzadziej niż raz na tydzień.

Odśnieżanie:

 - po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg

 

 

2.

Place przed i za hala 

 

6 953

 

3.

Parkingi przed i za halą

 

4.

Droga pożarowa wokół hali

 

 

 

 

 

400

 

5.

Parking i ciągi piesze  przed Hotelem Maraton

Odśnieżanie

- po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg

 

6

Wjazd na stadion lekkoatletyczny oraz plac i parking przed wejściem na stadion

 

 

- odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach

- w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg w całym Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton)

- prace porządkowe  na terenie ogólno-miejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą,  ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni   6 953 m2  

- mycie okien i szyb trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby elewacyjne na zewnątrz, przynajmniej 1 raz w roku.

 

d)     Załącznik 5 do SIWZ §2 :

-  ust. 1 b) przyjmuje brzmienie :

 

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych /meczy piłkarskich/ należy:

przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez:

-sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk,

-zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych

 -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń  znajdujących  się na  terenie stadionu

 -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach,

-zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki   papierowe mydło – w całym okresie trwania umowy)

- sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy

- maksymalny czas na uprzątnięcie stadionów  i terenów zewnętrznych wynosi 24 godziny po zakończeniu  imprez,

           

-  ust. 2  przyjmuje brzmienie ( miejsca zmienione w kolorze niebieskim):

 

a/ w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest:

- obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Hali Legionów (w tym mycie szyb w pomieszczeniach Hali w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego),

- mycie szyb w drzwiach wejściowych,

- sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, holi i korytarzy znajdujących  się na  terenie Hali,

- zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło

- utrzymania czystości terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych).

- w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu w taki sposób aby stale była drożność chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz dróg w całym Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton)

b/ do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych i meczów należy:

- przygotowanie Hali Legionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez:

-sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk,

-zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych

 -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń  znajdujących  się na  terenie Hali

 -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, holach i korytarzach,

 -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki   papierowe mydło)

- sprzątanie całości obszaru Hali bezzwłocznie po zakończeniu imprezy

- maksymalny czas na uprzątnięcie hali wynosi 8 godzin po zakończeniu  imprezy, a terenu zewnętrznego 12 godzin

c) w ramach usług okresowych :

- pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby,

- odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach - 3 razy w ciągu roku

- w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.)

parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton)

- prace porządkowe  na terenie ogólno - miejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą,  ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni   6 953 m2   (raz  na tydzień),

- mycie okien i szyb trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby z reklamami na arenie głównej, oraz szyby elewacyjne z zewnątrz o łącznej powierzchni  1000 m2 , przynajmniej 1 raz w roku.

Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 03.10.2012
SIWZ z zał. od 1 do 8 po zmianach 03.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 209807 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w roku 2013: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach D) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach 2.Zakres, sposób wykonania zamówienia: Dot. A) i B) Wspólny dla: stadionu piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 i ul. Szczepaniaka 29 a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: -obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynków Stadionów Piłkarskich, wraz z zabezpieczeniem środków czystości, -oraz terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych od strony ulic Gagarina, Ściegiennego i Alei Legionów oraz ulicy Szczepaniaka ). -utrzymanie w ciągłej czystości obejścia wokół boisk treningowych ze sztuczną i naturalną trawą b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych (meczy piłkarskich) należy: przygotowanie stadionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną terenu, w obrębie całości zaznaczonego terenu. -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie stadionu -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło - w całym okresie trwania umowy) - sprzątanie całości obszaru stadionu bezzwłocznie po zakończeniu imprezy c) w ramach usług okresowych : - mycie okien o łącznej powierzchni 1100 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego. - czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu - 2 razy w ciągu roku. - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, - odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wewnątrz obszaru obiektu - 3 razy w ciągu roku - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, oraz trybun stadionu - zimą i w razie potrzeby, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego oraz wywożenie zebranego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego - posypywanie ciągów pieszych Stadionu środkami antypoślizgowymi: piasek, sól itp, - natychmiastowe po zgłoszeniu przez zamawiającego usuwanie nadmiaru wody z trybun stadionu - prace porządkowe na terenie ogólnomiejskiego parkingu na zewnątrz obiektu oraz ciągów komunikacyjnych o powierzchni 6000 m2 (raz na tydzień), Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8A i 8B do siwz. Dot. C. Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15 w Kielcach a) w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych sprzątania jest: - obowiązek wykonywania prac związanych z utrzymaniem w czystości (wraz z zabezpieczeniem środków czystości) wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku Hali Legionów (w tym mycie szyb w pomieszczeniach Hali w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego), - mycie szyb w drzwiach wejściowych, - sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, holi i korytarzy znajdujących się na terenie Hali, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło -utrzymania czystości terenów komunikacji zewnętrznej (ciągi komunikacyjne, parkingi, wjazdy na teren Zespołu Obiektów Sportowych). -w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych po każdych opadach śniegu. b) do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprez masowych i meczów należy: -przygotowanie Hali Legionów do mającej się odbyć imprezy masowej poprzez: -sprzątanie trybun i wycieranie wszystkich siedzisk, -zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych zgodnie z przedstawioną mapką sytuacyjną terenu, w obrębie całości zaznaczonego terenu. -sprzątanie wszystkich sanitariatów, szatni, korytarzy i innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Hali -utrzymanie czystości w czasie imprezy w sanitariatach, holach i korytarzach, -zabezpieczenie środków czystości w sanitariatach (papier toaletowy, ręczniki papierowe mydło) -sprzątanie całości obszaru Hali bezzwłocznie po zakończeniu imprezy c) w ramach usług okresowych : -pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, -odchwaszczanie terenów zielonych znajdujących się wokół Hali Legionów oraz przy parkingach - 3 razy w ciągu roku -w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.) parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton) -prace porządkowe na terenie ogólnomiejskiego parkingu przed halą, parkingu VIP za halą, ciągów komunikacyjnych oraz placem przed halą o łącznej powierzchni 6953 m2 (raz na tydzień), -mycie okien i szyb wewnątrz i z zewnątrz o łącznej powierzchni 1000 m2 , w zależności od potrzeb - według zaleceń Zamawiającego przynajmniej 1 raz w roku. Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8C do siwz. Dot. D. Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach Sprzątanie na ww obiekcie odbywać się będzie w okresie: -od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013r - -od 1 września do 30 listopada 2013r czyli w okresie, w którym będzie możliwość korzystania z naturalnego boiska piłkarskiego W tym okresie w ramach codziennie świadczonych usług porządkowych należy: -w budynku przy boisku kompleksowo sprzątać wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatniowe łączni z pokojami trenerskimi i sędziowskimi, pomieszczenia magazynowe, korytarze. -każdorazowo uzupełniać środki czystości : ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. -ponadto należy utrzymywać porządek wokół budynku oraz na drodze dojazdowej. Na całej powierzchni podłogowej ułożona jest posadzka gresowa. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera Załącznik nr 8D do siwz. Wykonawca zrealizuje wymienione prace na wszystkich obiektach stosując: -własne środki do utrzymania czystości i właściwej higieny w pomieszczeniach obiektów w tym: chemiczne środki czyszczące, myjące, dezynfekcyjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, itd. -własne urządzenia i środki pracy. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przed uprawnionymi organami np. San-Epid, PIP itp Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach i pojemnikach na odpady ustawionych przez Zamawiającego na terenach obiektów. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenów i miejsc objętych zamówieniem na obiektach. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie: -Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53- z kierownikiem Jackiem Domoradzkim, tel: 413349094 lub 608078888 -Zespół Obiektów Sportowych Hala Legionów ul. Boczna 15 - z kierownikiem Dariuszem Misiorowskim- tel. : 413480943 lub 662019080.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na usłudze sprzątania w obiektach należących do Zespołów Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 i Ściegiennego 8 (ul: Boczna, Ściegiennego, Szczepaniaka, Kusocińskiego)

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości brutto co najmniej 250 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych usług , jak w zał. Nr 4 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o dysponowaniu co najmniej 12 osobami zdolnymi wykonać zamówienie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia, jak w zał. nr 7 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!) c)pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany sposobu i zakresu wykonywania usług, spowodowanego zmianami organizacji pracy i zatrudnienia na obiektach Zamawiającego objętych usługą, a w szczególności zmniejszenia ilości obiektów przeznaczonych do sprzątania. Powyższe zmiany zostaną potwierdzone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 8
SIWZ z zał. od 1 do 8

Powrót Stron:  1