MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi pralnicze dla hoteli MOSiR w Kielcach w roku 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 205097-2012 z dnia 2012-09-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie następujących hoteli MOSiR w Kielcach: 1) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - 52 miejsca noclegowe (4 pokoje jednoosobowe, 20 pokoi dwuosobowych, 2...
Termin składania ofert: 2012-10-04


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2013
Numer ogłoszenia: 229799 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205097 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie następujących hoteli MOSiR w Kielcach: 1) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - 52 miejsca noclegowe (4 pokoje jednoosobowe, 20 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i 2 apartamenty, recepcja) 2) Hotel Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - 60 miejsc noclegowych ( 3 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych, 4 pokoje sześcioosobowe, recepcja ) 3) Miejsca noclegowe przy Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach - 37 miejsc noclegowych ( 18 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy, recepcja) W zakres usługi wchodzi: -odbiór asortymentu z hoteli , dostawa transportem Wykonawcy do poszczególnych obiektów / hoteli Zamawiającego. -pranie wodne wraz z maglowaniem ( ew. krochmaleniem ) obrusów i serwet plamoodpornych, pościeli bawełnianej, ścierek, firanek, zasłon, ręczników ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.10.00-6, 98.31.20.00-3, 98.31.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o., ul. Płk. Dąbka 16, 30-732 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60165,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51379,00
 • Oferta z najniższą ceną: 46222,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65704,00
 • Waluta: PLN.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 16.10.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji  w Kielcach w  roku 2013

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że, w wyniku oceny i badania ofert w niniejszym postępowaniu została wybrana  oferta Nr 1 TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków, za cenę jednostkową: 1 kg = 2, 69 zł brutto  ( słownie: dwa zł 69/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz . Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę.   

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 3 oferty. Jeden Wykonawca został wykluczony z postepowania, a jego oferta odrzucona.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o.

ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków

fax  41 253-34-02

 

100,00

 

100,000

 

3

Spółdzielnia Pracy Usługowo-Handlowa

„UNIPRAL”

ul. Górna 9, 25-415 Kielce

Fax 41/ 344-47-23

 

78,20

 

78,20

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  22.10.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2013
Numer ogłoszenia: 205097 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie następujących hoteli MOSiR w Kielcach: 1) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - 52 miejsca noclegowe (4 pokoje jednoosobowe, 20 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i 2 apartamenty, recepcja) 2) Hotel Maraton przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - 60 miejsc noclegowych ( 3 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych, 4 pokoje sześcioosobowe, recepcja ) 3) Miejsca noclegowe przy Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach - 37 miejsc noclegowych ( 18 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy, recepcja) W zakres usługi wchodzi: -odbiór asortymentu z hoteli , dostawa transportem Wykonawcy do poszczególnych obiektów / hoteli Zamawiającego. -pranie wodne wraz z maglowaniem ( ew. krochmaleniem ) obrusów i serwet plamoodpornych, pościeli bawełnianej, ścierek, firanek, zasłon, ręczników . Wykonywane usługi muszą odpowiadać następującym normom: Proces prania powinien odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami sanitarno - epidemiologicznymi. Usługi pralnicze powinny być wykonywane z zachowaniem warunków określonych przez producenta danego asortymentu oddawanego do prania, w technologii właściwej dla rodzaju zabrudzeń, w sposób zapewniający najlepszą możliwą jakość przekazanego od prania asortymentu. Wykonawca ma obowiązek używać do wykonywania usługi wyłącznie środków piorących posiadających świadectwo dopuszczenia do obrotu , atest Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem w tym zakresie. w tym zakresie. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w każdym czasie realizacji umowy przedstawić stosowne atesty (wymagane prawem) na środki używane przy wykonaniu usługi. Przewidywana ilość asortymentu do prania w 2013 roku wynosi 19 100 kg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego , polegających na usłudze prania wodnego asortymentu stanowiącego wyposażenie hoteli MOSiR.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.10.00-6, 98.31.20.00-3, 98.31.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz według formuły: spełnia lub nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: Spełniają warunek określony art.22 ustawy PZP, to jest: posiadają wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości brutto co najmniej 60 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych usług , jak w zał. Nr 4 do siwz wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz według formuły: spełnia lub nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz według formuły: spełnia lub nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku udziału na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz według formuły: spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

w zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy, że użyte w procesie prania środki posiadają odpowiednie świadectwo dopuszczenia do obrotu, atest Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem w tym zakresie wg wzoru, jak w zał. nr 7 do siwz

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale) b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 7
SIWZ z zał. od 1 do 7

Powrót Stron:  1