MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy gazu ziemnego dla obiektów: Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 ora

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawy gazu ziemnego dla obiektów: Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadionu Piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach, zamówienie 2-częściowe
Numer ogłoszenia: 300522 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazu ziemnego dla obiektów: Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadionu Piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach, zamówienie 2-częściowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy gazu ziemnego dla obiektów: Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadionu Piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 na cele ogrzewania pomieszczeń i wody oraz instalacji technologicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawy gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i wody dla obiektu: 1) Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 w Kielcach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 697787,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 702203,28
 • Oferta z najniższą ceną: 702203,28 / Oferta z najwyższą ceną: 702203,28
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawy gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i wody dla obiektu: Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86972,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 101077,74
 • Oferta z najniższą ceną: 101077,74 / Oferta z najwyższą ceną: 101077,74
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze - dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Właścicielem sieci , instalacji , przyłączy i dystrybutorem gazu jest: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, za pośrednictwem Gazowni Kielce 25-550 Kielce ul. Loefflera 2

 

 

Powrót Stron:  1