MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy energii cieplnej do budynku krytej pływalni MOSiR przy ul. Kujawskiej 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawy energii cieplnej do budynku krytej pływalni MOSiR przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 300380 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy energii cieplnej do budynku krytej pływalni MOSiR przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii cieplnej na cele ogrzewania, wentylacji i instalacji technologicznej do budynku krytej pływalni przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach, od 23.08.2012 na czas nieokreślony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.32.00.00-2, 09.32.00.00-8, 09.32.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 779400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 958662,00
  • Oferta z najniższą ceną: 958662,00 / Oferta z najwyższą ceną: 958662,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze - dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Właścicielem sieci , instalacji , przyłączy i producentem ciepła jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach

 

 

Powrót Stron:  1