MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła techn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134329-2012 z dnia 2012-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1) Roboty związane ze zmianą czynnika grzewczego z wodnego na glikol (35%) w instalacji ciepła technologicznego zasilającej centrale wentylacyjne dachowe. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i...
Termin składania ofert: 2012-07-05


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15
Numer ogłoszenia: 158315 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134329 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Roboty związane ze zmianą czynnika grzewczego z wodnego na glikol (35%) w instalacji ciepła technologicznego zasilającej centrale wentylacyjne dachowe. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych t. j. wymiennika ciepła 440 kW woda. Woda + 35% glikolu, pomp obiegowych ct, 2.2KW w wykonaniu dla wody z 35% zawartością glikolu, pompy ręcznej do napełniania glikolu wraz z rurarzem, izolacjami, automatyką kontrolno-pomiarową. 2) W zakresie robót elektrycznych: wykonanie rozbudowy szafy zasilająco - sterującej kotłowni wraz z okablowaniem, wykonanie instalacji automatyki wraz z przebudową szaf sterowniczych obsługujących centrale wentylacyjne NW1a, NW1b, NW1c, NW1d, NW1d, NW2,NW3,NW4 o nowe sterowniki swobodnie programowalne PLC z osprzętem oraz możliwością zdalnego zarządzania i monitorowania pracą central klimatyzacyjnych ze stanowiska komputerowego. 3) Zakres robót obejmuje również: - wykonanie nowych aplikacji programowych od central wentylacyjnych wraz z rozruchem całej instalacji CT oraz central wentylacyjnych, - wykonanie instrukcji obsługi i przeszkolenie służb technicznych Użytkownika..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.51.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTECH Grzegorz Kosmala, Suków 85, 26-021 Daleszyce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199348,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 229585,68
 • Oferta z najniższą ceną: 229585,68 / Oferta z najwyższą ceną: 234880,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kielce, dnia 06.07.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.                                Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol – dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów  ul. Boczna 15 w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  Państwa oferta Nr 2 tj. Firmy: INTECH Grzegorz Kosmala Suków 85 26-021 Daleszyce, z ceną: 229 585,68 zł brutto ( sł: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć  68/100 zł)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały  złożone  2 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

WIERZBICKI – ISTALACJE   Tomasz Wierzbicki 

Technika Grzewcza i Sanitarna

26-026 Morawica Ul. Krótka 1

 

97,75

 

97,75

2

INTECH Grzegorz Kosmala

Suków 85,  26-021 Daleszyce

100,00

 

100,00

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  12.07.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.kielce.pl


Kielce: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15
Numer ogłoszenia: 134329 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Roboty związane ze zmianą czynnika grzewczego z wodnego na glikol (35%) w instalacji ciepła technologicznego zasilającej centrale wentylacyjne dachowe. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych t. j. wymiennika ciepła 440 kW woda. Woda + 35% glikolu, pomp obiegowych ct, 2.2KW w wykonaniu dla wody z 35% zawartością glikolu, pompy ręcznej do napełniania glikolu wraz z rurarzem, izolacjami, automatyką kontrolno-pomiarową. 2) W zakresie robót elektrycznych: wykonanie rozbudowy szafy zasilająco - sterującej kotłowni wraz z okablowaniem, wykonanie instalacji automatyki wraz z przebudową szaf sterowniczych obsługujących centrale wentylacyjne NW1a, NW1b, NW1c, NW1d, NW1d, NW2,NW3,NW4 o nowe sterowniki swobodnie programowalne PLC z osprzętem oraz możliwością zdalnego zarządzania i monitorowania pracą central klimatyzacyjnych ze stanowiska komputerowego. 3) Zakres robót obejmuje również: - wykonanie nowych aplikacji programowych od central wentylacyjnych wraz z rozruchem całej instalacji CT oraz central wentylacyjnych, - wykonanie instrukcji obsługi i przeszkolenie służb technicznych Użytkownika. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do siwz; - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 do siwz. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację przykładową, uściślającą. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp zamawiający dopuszcza użycie do realizacji robót produktów i materiałów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Wykonawca może zastosować produkty i materiały o parametrach wyższych niż podane w opisie zamawiającego. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy złoży m.in. harmonogram rzeczowo - finansowy (z kwotami brutto) - załącznik do umowy, którego podstawą wykonania będzie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy dla całości robót objętych zamówieniem. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą do opracowania kosztorysu szczegółowego. 5.Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów - winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. Określone przy przygotowaniu kosztorysu a następnie podane w harmonogramie rzeczowo finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 6.Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze terenem przyszłych robót na obiekcie Hala Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach oraz uzyskać informacje które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 7. Ponadto Wykonawca w trakcie wykonywania prac budowlanych w obszarze systemu musi zapewnić niezakłóconą pracę istniejących urządzeń wentylacji i klimatyzacji w okresie ich wykorzystywania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.51.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 500,00 zł (sł: pięć tysięcy pięćset 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING O Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu lub remoncie instalacji wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem glikolu wraz z programowaniem automatyki central wentylacyjno-klimatyzacyjnych , o wartości brutto roboty budowlanej co najmniej 150 000,00 zł każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, jako Zał. nr 3 do SIWZ metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: - kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. - kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz, że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane; wg wzoru, jak w zał. nr 8 do siwz - Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XII SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 7 do SIWZ. 2. Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami: - Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego - Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. - zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, - koniecznością zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5 cena 200,00 zł za egz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: SIWZ z zał. 1-8, zał. nr 9-Projekt,  zał. nr 10-STWiORB,  zał. nr 11-Przedmiary

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 8 do siwz
Załączniki od 1 do 8 do siwz

Załączniki 9.1-9.13
Załączniki 9.1-9.13

Załączniki 9.14-9.15
Załączniki 9.14-9.15

Załączniki 9.16-9.32
Załączniki 9.16-9.32

Załączniki 9.33-9.49
Załączniki 9.33-9.49

Załączniki 9.50-9.66
Załączniki 9.50-9.66

Załączniki 9.67-9.83
Załączniki 9.67-9.83

Załączniki 9.84-9.100
Załączniki 9.84-9.100

Załączniki 9.101-9.115
Załączniki 9.101-9.115

Załączniki 9.116-9.130
Załączniki 9.116-9.130

Załączniki 9.131-9.135
Załączniki 9.131-9.135

Załączniki 9.136-9.138
Załączniki 9.136-9.138

Załączniki 10.1 - 10.2
Załączniki 10.1 - 10.2

Załącznik 10.3
Załącznik 10.3

Załącznik 11.1
Załącznik 11.1

Załącznik 11.2
Załącznik 11.2

Załącznik 11.3
Załącznik 11.3

Powrót Stron:  1