MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski pr

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149780-2012 z dnia 2012-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
- modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenach zewnętrznych, ciągach komunikacyjnych, kołowrotach wejściowych, kasach, parkingach w obiekcie Stadion Piłkarski ul. Ściegiennego 8 w Kielcach celem...
Termin składania ofert: 2012-05-25


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8
Numer ogłoszenia: 136397 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149780 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenach zewnętrznych, ciągach komunikacyjnych, kołowrotach wejściowych, kasach, parkingach w obiekcie Stadion Piłkarski ul. Ściegiennego 8 w Kielcach celem dostosowania rejestracji zdarzeń w czasie imprez masowych do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej / Dz. U. z 2011r Nr 16 poz.73 / - skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją I etapu prac (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kapsch Sp. z o.o. ,, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810154,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 939606,52
 • Oferta z najniższą ceną: 930681,46 / Oferta z najwyższą ceną: 1092660,09
 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Kielce, dnia 06.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.  Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

 

1.Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert, została wybrana  oferta Nr 2 Wykonawcy: Kapsch Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, za cenę 939 606,52 z ł brutto.

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.        Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zawiera najniższą cenę.  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały  złożone  4 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Dwie oferty zostały odrzucone.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Centrum Informatyki ZETO S.A.

ul. Skorupska 9,  15-048 Białystok

 

 90,06

 

90,06

2

Kapsch Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35,  02-822 Warszawa

 

100,00

 

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  12.06.2012 r.

Pytania do siwz i odpowiedzi z 21.05.

Kielce, dnia  21  maja 2012 r.

 

MOSIR /DN/NE/zp/04.03./ 23 /2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn:  Modernizację systemu wizyjnego II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

 

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że:                                           w dniu 17 maja 2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania  od Wykonawców w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których treść  zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1

1) Dotyczy zapisu Rozdz. III strona 3 tiret 4:

- czy obowiązek wykonania w ramach zamówienia inwentaryzacji etapu I oznacza, że wykonawca I etapu nie przedstawił dokumentacji powykonawczej ?

- jeżeli prace objęte etapem I nie zostały zinwentaryzowane to w jaki sposób sprecyzowany został zakres przedmiotowy dalszych etapów ?

2) Dotyczy zapisu Rozdz. III strona 3 (wytłuszczenie) – prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda wkalkulowania „przejęcia gwarancji”, a w szczególności:

- czy zapis w tym akapicie oznacza, że wykonawca etapu I nie udzielił gwarancji na wykonane zadanie?

ewentualnie

- czy gwarancja wygasła lub wygaśnie w najbliższym czasie ?

- czy z jakiegokolwiek powodu wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji na system objęty etapem I ?

- w jakim trybie nastąpić by miało :przejęcie gwarancji” – czy wymagać to będzie czynności prawnej, której stroną będzie wykonawca I etapu?

- czy do „wkalkulowania przejęcia gwarancji” zobowiązany będzie także wykonawca I
etapu i czy będzie to weryfikowane przez Zamawiającego – pytanie to wynika z wątpliwości co do zachowania zasady równego traktowania wykonawców określonej w art. 7 prawa zamówień publicznych przy takim zapisie SIWZ.

Pytanie nr 2

Jak należy rozumieć zapis SIWZ:

„Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż wszelkie roboty w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacja systemu monitoringu wizyjnego” są rozszerzeniem istniejącego systemu monitoringu CCTV w technologii DIVA ( Digital Intelligent Video Architecture ) firmy VDG na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
W związku z tym, iż w Etapie I wykonano część zakresu robót w w/w technologii w cenę wykonania zadania należy wkalkulować przejęcie gwarancji na funkcjonujący do tej pory system.”

Czy oznacza on przejęcie gwarancji na całość prac wykonanych w ramach I etapu (system monitoringu wykonany w technologii DIVA wraz z okablowaniem strukturalnym, torami Audio, zasilaniem systemu).

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odp. na pytanie 1.

Dokumentacja powykonawcza  I etapu prac została wykonana w ramach zamówienia przez wykonawcę I etapu. Prace wykonane w I etapie zostały zinwentaryzowane i na ich podstawie został sprecyzowany zakres prac w II etapie.

Zamawiający dokonując wpisu o obowiązku wykonania również inwentaryzacji I etapu, kierował się   potrzebą scalenia  informacji  z obydwóch etapów w jednym dokumencie (po zakończeniu całości modernizacji). 

Wykonawca I etapu udzielił gwarancji zgodnie z umową dla systemu CCTV IP na okres 24 miesięcy i na sieć logiczną na okres 20 lat od dnia 23 grudnia 2011 roku.

Nie jest wyłączona odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji  na system objęty etapem I. Jednak system CCTV należy traktować jako całość, a jakakolwiek ingerencja w strukturę systemu spowoduje utratę gwarancji. Zatem Wykonawca II etapu musi wziąć odpowiedzialność za działanie całego systemu.

Podpisanie umowy na wykonanie prac II  etapu budowy systemu CCTV IP oznacza zgodnie z § 11  pkt. 13  przejęcie gwarancji na istniejący system, wykonany w I etapie. Dotyczy to wszystkich oferentów, składających ofertę w w/w przetargu.

Odp. na pyt. 2

Tak. Zapis ten oznacza przejęcie gwarancji na całość prac wykonanych w ramach I etapu.

 

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 149780 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenach zewnętrznych, ciągach komunikacyjnych, kołowrotach wejściowych, kasach, parkingach w obiekcie Stadion Piłkarski ul. Ściegiennego 8 w Kielcach celem dostosowania rejestracji zdarzeń w czasie imprez masowych do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej / Dz. U. z 2011r Nr 16 poz.73 / - skonfigurowanie całości systemu monitoringu wizyjnego, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego i osoby pracujące przy eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego po rozbudowie, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją I etapu prac (tj. opis systemu - wykonanie, działanie i konfiguracja-wraz z rysunkami i schematami) - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do siwz. b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10do siwz. c) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do siwz. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w stosunku do urządzeń typu kamery, rejestratory, serwery oraz materiałów okablowania strukturalnego Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze, niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowej i będą tworzyły spójny i kompletny system z funkcjonującym aktualnie systemem monitoringu wizyjnego CCTV w technologii DIVA firmy VDG ( wykonanego w etapie I zamówienia w roku 2011) zainstalowanego w obrębie płyty boiska i trybun. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego usługi i roboty budowlane i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności załączając do oferty karty katalogowe zaoferowanego sprzętu. Ponadto Wykonawca musi zapewnić nieprzerwaną pracę, działających w chwili obecnej na terenie obiektu systemów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie organizacji imprez sportowych. Wszelkie działania Wykonawcy, które spowodują nieprawidłowe działania w/w systemów stanowią koszt i ryzyko Wykonawcy i jako takie powinny być wkalkulowane w wartość zamówienia. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż wszelkie roboty w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja systemu monitoringu wizyjnego są rozszerzeniem istniejącego systemu monitoringu CCTV w technologii DIVA (Digital Intelligent Video Architecture ) firmy VDG na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. W związku z tym, iż w Etapie I wykonano część zakresu robót w w/w technologii w cenę wykonania zadania należy wkalkulować przejęcie gwarancji na funkcjonujący do tej pory system. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca powinien: - zapoznać się ze specyfiką pracy i funkcją obiektu - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Osoba upoważniona do udzielania informacji - Jacek Domoradzki, Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych tel. 41-334-90-94 lub 608 078888.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00.100 złotych ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING O Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień rozumiane, jako należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót / zadań, których zakres jest zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każde, poświadczonych odpowiednimi referencjami; Przez zakres zgodny z niniejszym zamówieniem zamawiający uzna wykonanie systemów monitoringu wizyjnego CCTV, polegające na robotach budowlanych instalacyjnych, dostawach, montażach urządzeń na potrzeby systemu, o wartości co najmniej 500 000,00 pln brutto każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać , że dysponuje co najmniej: - kierownikiem robót teletechnicznych posiadający uprawnienia do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji telekomunikacyjnej / teletechnicznej / bez ograniczeń z aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

karty katalogowe potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń i sprzętu

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacja o udziale ( bądź nie ) tych podmiotów w realizacji zamówienia, wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz. b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz, w przypadku kierownika robót , że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego ,jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane wg wzoru, jak w zał. nr 8 do siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wcześniejszego niż ustalony termin wykonania zamówienia oraz wystąpienia opóźnień wynikających z: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, wystąpienie zjawisk atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - zamówień dodatkowych , których termin wykonania wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego. b) zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego - przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. (wystąpienie robót zamiennych) Wszelkie zmiany postanowień zostaną określone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 8 do siwz
Załączniki od 1 do 8 do siwz

Dokumentacja projektowa - załacznik nr 9.1
Dokumentacja projektowa - załacznik nr 9.1

Załacznik 9.2 do 9.8
Załacznik 9.2 do 9.8

Załacznik 9.9 do 9.18
Załacznik 9.9 do 9.18

Załącznik 9.19 do 9.33
Załącznik 9.19 do 9.33

Załącznik 9.34 do 9.42
Załącznik 9.34 do 9.42

Załącznik 9.43
Załącznik 9.43

STWiOR - załącznik nr 10
STWiOR - załącznik nr 10

Przedmiar robót - załacznik nr 11
Przedmiar robót - załacznik nr 11

Powrót Stron:  1