MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach Etap I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 96211-2012 z dnia 2012-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Zamówienie jest podzielone na dwie części: Cz. I. Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Czyszczenie powierzchni pionowych zabudów drewnianych wraz z impregnacją...
Termin składania ofert: 2012-05-15


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach . Etap I.
Numer ogłoszenia: 130197 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96211 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach . Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cz. I. Mechaniczne oszlifowanie starych posadzek sportowych o powierzchni 1023 m², wykonanych z deszczułek drewnianych wraz z trzykrotnym lakierowaniem lakierami poliuretanowymi, antypoślizgowymi, nie palnymi - wg normy DIN 18032-2, wartość GV 04-0,6, DIN 18032-2:2001-04, DIN 71-3, DIN 53 160, DIN 68861 T1 B, oraz pomalowanie linii boiska sportowego do piłki ręcznej. Czyszczenie powierzchni pionowej zabudowy drewnianej ścian, słupów, grzejników oraz dokonanie impregnacji ognioochronnej systemem Pyroplast HW- klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1, d 0 reakcji na ogień, o powierzchni łącznej 848,64 m² Cz. II. Wykonanie przebudowy sanitariatów , szatni i siłowni w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ścianek systemowych, okładzin ściennych i podłogowych wraz z izolacjami i warstwami pod posadzkowymi i robotami malarskimi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.26.27.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Czyszczenie powierzchni pionowych zabudów drewnianych wraz z impregnacją przeciw pożarową.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Kozień Firma Usługowo-Budowlana KoParkiet, ul. Konopnickiej 4a/18,, 38-300 Gorlice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78468,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72685,48
 • Oferta z najniższą ceną: 72685,48 / Oferta z najwyższą ceną: 94140,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Wójcik Eco Auto Bud, ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74653,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63996,97
 • Oferta z najniższą ceną: 63996,97 / Oferta z najwyższą ceną: 96219,06
 • Waluta: PLN.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I i II.

                                                                                 Kielce, dnia 23.05.2012 r.

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach. Etap I.

1.Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. I. zamówienia, została wybrana  oferta Nr 6 Wykonawcy: Firma Usługowo -Budowlana KoParkiet Jerzy Kozień, ul. Konopnickiej 4a/18, 38-300 Gorlice , za cenę : 72 685,48 pln (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć , 48/100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 12 ofert. w tym na cz. I - 4.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. I. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe

„MAXBUD” Małgorzata Kruk

ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

77,21

 

77,21

4

FHU „SPORTEX”

Iwona Wierzbicka

ul. Ściegiennego 69, 25-380 Kielce

 

81,50

 

81,50

6

Firma Usługowo-Budowlana

KoParkiet Jerzy Kozień

ul. Konopnickiej 4a/18, 38-300 Gorlice

 

100,00

 

100,00

11

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ociesęki 87, 26-035 Raków

 

87,03

 

87,03

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  29.05.2012 r.

2.Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu w wyniku oceny i badania ofert dot. cz. II. zamówienia, została wybrana  oferta Nr 1 Wykonawcy: Eco Auto Bud

Maria Wójcik, ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce , za cenę: 63 996,97 pln

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć, 97/100 pln)

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .Oferta jest sporządzona zgodnie ze SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało  złożone 12 ofert. w tym na cz. II - 8.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dot. cz. II. wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Cz. II.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

1

Eco Auto Bud

Maria Wójcik

ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce

 

100,00

 

100,00

3

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe

„MAXBUD” Małgorzata Kruk

ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

66,51

 

66,51

5

Firma Remontowo- Budowlana   Maximus Dom                                   Paweł Gliszczyński

ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce

 

74,66

 

74,66

7

Firma Usługowo-Budowlana

KoParkiet Jerzy Kozień

ul. Konopnickiej 4a/18, 38-300 Gorlice

 

98,61

 

98,61

8

Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Wincenty Perlak

ul. Malików 42, 25-639 Kielce

 

87,76

 

87,76

9

Remonty i Wykończenia Wnętrz

Krzysztof Janaszek

ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce

 

67,48

 

67,48

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„AN-BUD” Andrzej Jakubczyk

ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza

 

80,96

 

80,96

12

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ociesęki 87, 26-035 Raków

 

92,54

 

92,54

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż  29.05.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.kielce.pl


Kielce: Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach Etap I
Numer ogłoszenia: 96211 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie jest podzielone na dwie części: Cz. I. Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Czyszczenie powierzchni pionowych zabudów drewnianych wraz z impregnacją przeciw pożarową. Mechaniczne oszlifowanie starych posadzek sportowych o powierzchni 1023 m², wykonanych z deszczułek drewnianych wraz z trzykrotnym lakierowaniem lakierami poliuretanowymi, antypoślizgowymi, nie palnymi - wg normy DIN 18032-2, wartość GV 04-0,6, DIN 18032-2:2001-04, DIN 71-3, DIN 53 160, DIN 68861 T1 B, oraz pomalowanie linii boiska sportowego do piłki ręcznej. Czyszczenie powierzchni pionowej zabudowy drewnianej ścian, słupów, grzejników oraz dokonanie impregnacji ognioochronnej systemem Pyroplast HW- klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1, d 0 reakcji na ogień, o powierzchni łącznej 848,64 m² Cz. II. Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni Wykonanie przebudowy sanitariatów , szatni i siłowni w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ścianek systemowych, okładzin ściennych i podłogowych wraz z izolacjami i warstwami pod posadzkowymi i robotami malarskimi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: na cz. I. 2 800,00 PLN na cz. II. 2 700,00 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING O Kielce nr rachunku: 98 1050 1461 1000 0023 5341 5751 z dopiskiem: Wadium w przetargu na cz. I: Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Czyszczenie powierzchni pionowych zabudów drewnianych wraz z impregnacją przeciw pożarową. Wadium w przetargu na cz. II: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX cz. A i B pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Cz. I Wykonawca musi wykazać , że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych , których przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanego dla cz. I, polegających na: mechanicznym oszlifowaniu posadzek sportowych, wykonanych z deszczułek drewnianych, lakierowaniu oraz malowaniu linii boisk sportowych. Cz. II Wykonawca musi wykazać , że dysponuje wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanego dla cz. II Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX cz. A i B pkt 3 lit. b) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX cz. A i B, pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dotyczy cz. II Wykonawca musi wykazać , że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, w specjalności ogólnobudowlanej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX cz. B pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX cz. A i B pkt 3 lit. a) niniejszej SIWZ, metodą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

d) dot. cz. I: w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w pkt. II siwz- Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: - atestów potwierdzających pełną zgodność środków z normą DIN 18032-2:2001 - atest higieniczny PZH lub równoważny na środki do lakierowania, malowania i impregnacji

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

d) dot. cz. I: w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w pkt. II siwz- Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: - atestów potwierdzających pełną zgodność środków z normą DIN 18032-2:2001 - atest higieniczny PZH lub równoważny na środki do lakierowania, malowania i impregnacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany istotnych postanowień umowy: a) w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia robót dodatkowych , których termin wykonania wpłynie na termin zakończenia zamówienia podstawowego. b) w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wykonania i wartości umowy w sytuacji wystąpienia robót zamiennych, jeżeli zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Czyszczenie i lakierowanie posadzek sportowych z deszczułek oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Czyszczenie powierzchni pionowych zabudów drewnianych wraz z impregnacją przeciw pożarową..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mechaniczne oszlifowanie starych posadzek sportowych o powierzchni 1023 m², wykonanych z deszczułek drewnianych wraz z trzykrotnym lakierowaniem lakierami poliuretanowymi, antypoślizgowymi, nie palnymi - wg normy DIN 18032-2, wartość GV 04-0,6, DIN 18032-2:2001-04, DIN 71-3, DIN 53 160, DIN 68861 T1 B, oraz pomalowanie linii boiska sportowego do piłki ręcznej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy sanitariatów , szatni i siłowni w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ścianek systemowych, okładzin ściennych i podłogowych wraz z izolacjami i warstwami pod posadzkowymi i robotami malarskimi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 7
Załączniki od 1 do 7

Załączniki nr 8A - Przedmiar robót cz. I
Załączniki nr 8A - Przedmiar robót cz. I

Załączniki nr 8B - Przedmiar robót cz. II
Załączniki nr 8B - Przedmiar robót cz. II

Powrót Stron:  1