MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego o

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16131-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4...
Termin składania ofert: 2012-01-25


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 29647 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16131 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.40.00.00-0, 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 31.51.82.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wamtechnik Sp. z o. o., ul. Zawodzie 24, 02-981 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66236,78
 • Oferta z najniższą ceną: 66236,78 / Oferta z najwyższą ceną: 122956,41
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia  26 stycznia 2012

Zawiadomienie 

(o wyborze oferty)

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759  ze zmianami /  na: Dostawę  i montaż  baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta Firmy: WAMTECHNIK Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 24, za cenę: 66 236,78 zł  ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście  trzydzieści sześć  78/100 )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest złożona w terminie, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu  złożono  4 oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

 

1

AMPER Sp. z o. o.

ul. Równoległa 1

42-600 Tarnowskie Góry

59,72

59,72

2

WAMTECHNIK Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 24, 02-981 Warszawa

100,00

100,00

3

Hybryd Sp. z o. o.

ul. Sikorskiego 28

44-120 Pyskowice

53, 87

53, 87

4

DACPOL Sp. z o. o.

ul. Puławska 34

05-500 Piaseczno

73,32

73,32

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2012r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.01.2012 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16131-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4...
Termin składania ofert: 2012-01-25


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 19829 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16131 - 2012 data 17.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: ... - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; ....
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: ... - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; ....
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat..

Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23.01.2012 r.

Kielce, dnia 23.01.2012 r.

Pytania i odpowiedzi do treści siwz

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa i montaż  baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Nr ogł: 16131-2012

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że w dniu 20.01.2012 r./ po godzinach pracy Zamawiającego  /  od Wykonawcy wpłynęło  do pytanie w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , którego  treść  zamieszczamy poniżej:

Pytanie

Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128 Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V.

Czy Zamawiający dopuści akumulatory o pojemności 150 Ah i napięciu 12V, jeżeli będą spełniać warunki dotyczące wymiarów zainstalowanych akumulatorów? W przypadku niedopuszczenia użycia, prośba o podanie przyczyny technicznej.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy pzp- Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający dopuszcza akumulatory o pojemności 150Ah i napięciu 12 V, spełniające warunki  dotyczące wymiarów szaf, w których akumulatory mają być zamontowane oraz technologii wykonania czyli AGM ( NIE ŻELOWE!)

 

W związku z powyższym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz w ten sposób, że :  

a)      Rozdz. III SIWZ ppkt. Opis przedmiotu zamówienia zdanie piąte  przyjmuje brzmienie:

- dostawę  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V  oraz ich  montaż  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich  za pomocą istniejących przewodów  w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

 

b)      pkt. 1 zd. piąte załącznika nr 8 do siwz przyjmuje brzmienie:

- dostawę  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V  oraz ich  montaż  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich  za pomocą istniejących przewodów  w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

 

c)  §1 ust. 2 zdanie piąte umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz przyjmuje   brzmienie:

- dostawy  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 150 Ah o napięciu 12V  oraz ich  montażu  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich  za pomocą istniejących przewodów  w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

 

d) Rozdział XVI SIWZ  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert-przyjmuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Termin składania ofert upływa w dniu   26 stycznia 2012r  o godz. 10:00

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, Ip.

w dniu  26 stycznia 2012r o godz. 10:15

 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 4a) ppkt.1 ustawy pzp -  powyższe zmiany siwz zmieniające treść ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.

 

Ponadto – w  związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi zamawiający składa uściślenie wymiarów obecnie zainstalowanych akumulatorów w szafach.

Duże akumulatory 72 sztuki do baterii CBA:

Wysokość – 238mm

Długość - 446 mm

Głębokość – 165 mm

Małe akumulatory 48 sztuk do UPS

Wysokość – 166 mm

Długość – 181 mm

Szerokość – 76 mm

Typ akumulatorów – AGM  -  Nie żelowe!!! ( zgodnie z opisem  w zał. nr 8 do siwz )

 

Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

Kielce, dnia 20.01.2012 r.

Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa i montaż  baterii akumulatorowych oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowych awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Nr ogłoszenia: 16131-2012

Działając w trybie art.38 ust. 1 i 2 ustawy pzp –Zamawiający  informuje, że w dniu 19.01.2012 r. od Wykonawcy wpłynęły  do Zamawiającego pytania  w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ , których  treść  zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Proszę o podanie marki i typu akumulatorów obecnie  zainstalowanych w Państwa 4 rozdzielniach elektrycznych w których przewidziano akumulatory do wymiany.

Pytanie 2

Proszę o podanie prądu obciążenia dla pojedynczej rozdzielni elektrycznej.

Pytanie 3

Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy    i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V.

Czy Zamawiający dopuści akumulatory o pojemności 120Ah i napięciu 12V?

Pytanie 4

Zamawiający podał, że wymaga 72 szt. akumulatorów o wymiarach 238x446x165 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory o wymiarach: długość – 407(mm); szerokość – 173(mm); wysokość-239(mm). Z podanych przez Zamawiającego szczegółów wymiarów szafy wynika, że akumulatory o takich wymiarach powinny się zmieścić w istniejących szafach.

Czy Zamawiający dopuści akumulatory o takich wymiarach? (w załączeniu przesyłam kartę katalogową akumulatora ).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy pzp- Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad. Pytanie 1.

Obecnie zainstalowane akumulatory to:

Kaufel Primus 12, Verschlossene Bleibatteie 12V 128 Ah, prod. Thoms & Betts, AGM VRLA.

Ad. Pytanie 2.

Z dokumentacji powykonawczej zamawiającego wynika, że każda z 4 CBA posiada moc 10kW,

zaś UPS posiada mocy 40kVA/32kW.

Odpowiedzi na pytanie 1 i 2 mają charakter zmiany treści SIWZ w zakresie załącznika nr 8. Zmiany te nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ad. Pytanie 3.

Zamawiający nie dopuszcza akumulatorów 120Ah ze względu na pierwotny dobór (dokumentacja powykonawcza) akumulatorów o parametrze 128Ah, które gwarantują podtrzymanie oświetlenia awaryjnego przez 2 godz.

Ad. Pytanie 4.

Zamawiający podał wymiary zainstalowanych akumulatorów. Zamawiający dopuszcza akumulatory o innych wymiarach pod warunkiem, że w określonej ilości zmieszczą się do szaf o podanych przez zamawiającego wymiarach.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16131-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4...
Termin składania ofert: 2012-01-25


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 16715 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16131 - 2012 data 17.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V i wymiarach: 166 x 181 x 76 mm oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy. Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS) - demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej) - utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach szafy: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm - dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane; - uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia - wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego, - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy. Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut. Aktualnie są zainstalowane 72 akumulatory o wymiarach: 238x446x165 mm i 48 akumulatorów o wymiarach: 166 x 181 x 76 mm.

Ogłoszenie o zmianie siwz

Kielce dnia 18.01.2012

Ogłoszenie

(o zmianie treści siwz)

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 ze zmianami  pn: Dostawa   i montaż Dostawa i montaż  baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia – wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, ze zmienia  treść  siwz  w zakresie:

1)      Opisu przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że Rozdz. III SIWZ ppkt. Opis przedmiotu zamówienia przyjmuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  demontaż  48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)

- demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt.  w każdej)

-  utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów

-  dostawę  48 szt.  akumulatorów o pojemności 17Ah każdy,  napięciu 12V oraz ich  montaż  w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS,  o wymiarach szafy: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm

- dostawę  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V  oraz ich  montaż  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf : wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich  za pomocą istniejących przewodów                    w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

- uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia

- wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia  awaryjnego,

 - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych

- przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów.

 

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy.

Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów

-  SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd

Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS:

UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut.

 Aktualnie są zainstalowane 72 akumulatory   o wymiarach: 238x446x165 mm

 i  48 akumulatorów o wymiarach: 166 x 181 x 76 mm

Zgodnie z art. 38 ust. 4a) ppkt.1 ustawy pzp -  powyższa zmiana siwz w pkt. 1) zmieniająca treść ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

2)      W zakresie  §1 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz, w ten sposób , że przyjmuje on  przyjmuje brzmienie:

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do:

-  demontażu  48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)

- demontażu 72 akumulatorów o pojemności 128Ah, o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. )

-  utylizacji 120 szt. zużytych baterii akumulatorów

-  dostawy  48 szt.  akumulatorów o pojemności 17Ah każdy,  napięciu 12V  oraz ich  montażu  w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS,  o wymiarach szafy : wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm

- dostawy  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż  128 Ah i  nie większej niż 140Ah  każdy i  o napięciu 12V  oraz ich  montażu  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączyć je za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

- uruchomienia źródeł awaryjnego oświetlenia

- wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego,

 - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych

- przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów.

3) w zakresie treści pkt. 1 Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do siwz,w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:                       

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  demontaż  48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)

- demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt.  w każdej)

-  utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów

-  dostawę  48 szt.  akumulatorów o pojemności 17Ah każdy,  napięciu 12V  oraz ich  montaż  w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS,  o wymiarach szafy : wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm

- dostawę  72 szt.  akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah,   o napięciu 12V  oraz ich  montaż  w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni)  w zamykanych szafach, o wymiarach szaf: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich  za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

- uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia

- wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego,

 - wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych

- przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów.

Zmiana treści siwz , jak w pkt.2) i 3) ogłoszenia -  nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 16131 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa (monitoring, system nagłośnienia, bramy wejścia - wyjścia) w budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż 48 akumulatorów o pojemności 17Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w szafie baterii UPS)

- demontaż 72 akumulatorów o pojemności 128Ah każdy i o napięciu 12V (zlokalizowanych w 4 szafach CBA po 18 szt. w każdej)

- utylizację 120 szt. zużytych baterii akumulatorów

 - dostawę 48 szt. akumulatorów o pojemności 17Ah każdy, napięciu 12V i wymiarach: 166 x 181 x 76 mm oraz ich montaż w szafie baterii UPS odpowiedzialnej za zasilanie modułu UPS, o wymiarach: wysokość 1050 mm, szerokość 420 mm, głębokość 655mm

- dostawę 72 szt. akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 128Ah każdy i nie większej niż 140 Ah o napięciu 12V i wymiarach: 238x446x165 mm oraz ich montaż w 4 niezależnych rozdzielniach elektrycznych (po 18 sztuk w każdej rozdzielni) w zamykanych szafach, o wymiarach: wysokość 1440mm, szerokość 985mm, głębokość 540 mm i połączenie ich za pomocą istniejących przewodów w sposób identyczny jak obecnie zamontowane;

- uruchomienie źródeł awaryjnego oświetlenia

- wykonanie prób związanych z poprawnością działania całości systemu oświetlenia awaryjnego,

- wykonanie prób i oraz przekazanie protokołów z pomiarów obciążeniowych

 - przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej baterii akumulatorów.

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 36 miesięcy.

Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu Centralnej Baterii Akumulatorów - SZC (2) 14/120/2/DC 10kW z podtrzymaniem na 2 godziny produkcja Hybryd Oznaczenie obecnie zainstalowanego systemu UPS: UPS Sentry ST 40 produkcja Aros ST 40 40kVA/32 kW z podtrzymaniem 8 minut.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) specyfikacja techniczna (zał. nr 8 do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.40.00.00-0, 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 31.51.82.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia, albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie: 1)posiadania wiedzy i doświadczenia, rozumianego jako należyte wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw polegających dostawie , montażu akumulatorów do oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego, o wartości brutto co najmniej 50 000,00 PLN każda, poświadczonych za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw, jak w zał. Nr 4 do siwz -wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia, albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie:dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, rozumianego jako dysponowanie - 2 osobami posiadającymi uprawnienia SEP do 1kV w zakresie dozoru i eksploatacji sieci oraz urządzeń energetycznych Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień. jak w zał. Nr 5 do siwz - wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg formuły: spełnia, albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć do oferty dokument zawierający opis urządzeń technicznych, np. karty katalogowe, charakterystyki, świadectwo jakości akumulatorów. Wymagana forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów; wraz z informacją o udziale ( bądź nie ) tych podmiotów w realizacji zamówienia ( o ile dotyczy) Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał d) aktualnie obowiązujący dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku, gdy oferta jest składana przez wykonawcę nie będącego podmiotem prawa handlowego. Wymagana forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przewlekłości postępowania, mającego wpływ na termin rozpoczęcia realizacji dostawy; b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiany istotnych postanowień umowy zostaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy po podpisaniu obustronnym protokołu uzasadniającego zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p . pok. nr 5 ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami:1 do 8
SIWZ z załacznikami:1 do 8

Powrót Stron:  1