MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 349719-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 8 MJ/kg do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na...
Termin składania ofert: 2012-01-10


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 Kielce: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2012r.
Numer ogłoszenia: 18025 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349719 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2012r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg / wg polskiej normy PN-C-96024:2011 do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 5000 litrów każdy. Wymagany jest rozładunek paliwa do zbiornika przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiorników w kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2/2,8/3,4m i 14,6/2,8/3,6m Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych wyłącznie faksem lub e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia. Jednorazowo w dostawie będzie zamawiana ilość 5000- 8000 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 197500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 197500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 218500,00
 • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kielce, dnia  12 stycznia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego grzewczego  do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach  w  2011r, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759  ze zmianami /

Zawiadomienie  o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Firmy: PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10A/204   26-700 Zwoleń, za cenę:      197 500,00 zł pln / słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 pln/

 

Uzasadnienie 

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest złożona w terminie, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą  100 % , określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu zostało złożonych pięć  ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Konkret Sp. z o. o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

98,99 %

98,99 %

2

ARON Sp. z o. o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

98,99 %

98,99 %

3

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

98,50 %

98,50 %

4

Piast Sp. z o.o.

ul. Igołomska 29 B

31-983 Kraków

90,39 %

90,39 %

5

PETROLIS Sp. z o.o.

ul. Władysława Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

100,00 %

100,00 %

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 18  stycznia 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie siwz z 09.01.

 

Kielce dnia 09.01.2012r

OGŁOSZENIE

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012r.

Nr ogłoszenia: 349719-2011

Zmiana treści siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp- Zamawiający informuję, że:

1)       zmienia się treść siwz w zakresie załącznika nr 1 do siwz ( formularz oferty) w ten sposób, że załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie jak w załączeniu ogłoszenia

2)      w celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert z uwzględnieniem zmiany        w treści załącznika nr 1 do siwz ( formularza ofertowego)- Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na : 12 stycznia 2012r.

W załączeniu:(do pobrania)

1.      Załącznik nr do siwz ( po zmianach)

Załączniki:

Załącznik nr 1 do siwz po zmianach 09.01.
Załącznik nr 1 do siwz po zmianach 09.01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 09.01.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 349719-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 8 MJ/kg do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na...
Termin składania ofert: 2012-01-10


Numer ogłoszenia: 7051 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349719 - 2011 data 30.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat..

Pytania i wyjasnienia treści siwz

Kielce dnia 05.01.2012r

 

1.      PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawa oleju opałowego do  kotłowni  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1  w Kielcach  w  2012r. Ogłoszenie: 349719-2011

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp – Zamawiający  informuje, że w dniu 04.01.2012r. od jednego z Wykonawców wpłynęły  do Zamawiającego pytania  w sprawie   o wyjaśnienie treści SIWZ, których  treść  zamieszczamy poniżej:

Firma (…)na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych składa poniższe zapytania i wnioski do zapisów siwz :

1.       Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

2.       Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

3.       Czy  lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

4.       Czy dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.)?

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 oC. Prosimy wiec o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 oC wg Państwa przyjęcia
z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)?

6.       Wnosimy o modyfikacje parametrów (punkt II.1.3 siwz) jakie  ma spełniać dostarczany olej opałowy. Według obowiązującej polskiej Normy PN-C-96024:2011 sprzedawany olej opałowy lekki na mieć następujące wartość opałową min.  42,6 MJ/kg, a nie min 42,8  MJ/kg.

7. W zawiązku z przewidzianą w §6 ust. 1 wzoru umowy karą za nieterminową realizację dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.  W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §2 ust. 1 wzoru umowy  (załącznik nr 4 do siwz) oraz punktu II.1.3 siwz  tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub mailem. 

8. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?            
Z uwagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz) zapisów regulujących tę kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”

9. Wnosimy do dodanie w §9 wzoru  umowy zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową  będą miały  zastosowanie również inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.

10. Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących  tę kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1)      Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2)      Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

3)      Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy pzp- zamawiający wyjaśnia, co następuje:            

Ad.1,2,3,6,7.

Zamawiający uwzględniając wnioski Wykonawcy, przedstawia wyjaśnienia oraz zmienia treść rozdział II.1.3) SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:

„…Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg / wg polskiej normy PN-C-96024:2011 / do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1  w Kielcach w roku 2012.

Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów.

Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 5000 litrów każdy.

Wymagany jest rozładunek paliwa do zbiornika przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

Lokalizacja zbiorników w kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2/2,8/3,4m i 14,6/2,8/3,6m

Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych wyłącznie faksem lub  e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia.

Jednorazowo w dostawie będzie zamawiana ilość 5000- 8000  litrów …

 

Powyższe wyjaśnienia / dot. 1,2,3,6,7 /  zgodnie z art.  38 ust.4a ppkt.1) ustawy pzp- zostaną  potwierdzone Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia na portalu Biuletynu UZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń.

                    

Ad. 4,5,8,9,10.

Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz ( treść zmieniona lub wprowadzona – pogrubiona, pochyła  kursywą), w ten sposób, że:

 

W § 1 umowy dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

        

„..5. Zamawiający oświadcza, że dostarczany olej opałowy przeznaczony będzie wyłącznie do celów opałowych t.j. do ogrzewania obiektu”

§ 2  przyjmuje brzmienie:

1. Ilości i terminy dostaw oleju określane będą przez Zamawiającego w zamówieniach składanych wyłącznie e-mailem  bądź faksem, najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy. 

2. Dostawa oleju odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, jego środkiem transportu     w terminie do 48 godzin  od dnia złożenia zamówienia.

3. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 18.01.1951 r. o dniach  wolnych od pracy / Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zmianami/

4. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia certyfikatu legalizacji przyrządów pomiarowych stanowi załącznik do niniejszej umowy.

 

§ 5 przyjmuje brzmienie:

1. Rozlicznie dostawy następować będzie na podstawie cen jednostkowych  oleju z daty złożenia zamówienia  i faktycznej ilości dostarczonej partii oleju.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15o C potwierdzona przez Zamawiającego, z uwzględnieniem   normatywnych ubytków, tj.  wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15o C przy autocysternie.

3. Płatność za dostarczony olej następować będzie przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy, w terminie  21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,   z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych  Zamawiającego. O odmowie realizacji kolejnego zamówienia Wykonawca obowiązany jest uprzedzić Zamawiającego faksem lub e-mailem. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 9 przyjmuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

 

Powyższe wyjaśnienia / 4,5,8,9,10 /  nie powodują zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.    

 

2.      ZMIANA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT

W celu umożliwienia dobrego przygotowania ofert, uwzględniającego  zmiany treści siwz- zamawiający przedłuża termin składania ofert  do : 11 stycznia 2012r do gdz. 10:00.    

Powyższa zmiana  stanowi zmianę treści siwz i zgodnie z art. 38 ust.4a)  zostanie zamieszczona w postaci Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na portalu Biuletynu UZP oraz stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń.

 


Załączniki:

SIWZ z zał.od 1 do 4 po zmianach 05.01.2012
SIWZ z zał.od 1 do 4 po zmianach 05.01.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 349719-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 8 MJ/kg do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na...
Termin składania ofert: 2012-01-10


Numer ogłoszenia: 5705 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349719 - 2011 data 30.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 8 MJ/kg do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie, fax-em, e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia. Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawiera: umowa ,której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 6 MJ/kg / wg polskiej normy PN-C-96024:2011 do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 5000 litrów każdy. Wymagany jest rozładunek paliwa do zbiornika przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiorników w kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2x2,8x3,4m i 14,6x2,8x3,6m Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych wyłącznie faksem lub e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia. Jednorazowo w dostawie będzie zamawiana ilość 5000- 8000 litrów Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawiera: umowa ,której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat..

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 Kielce: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2012r.
Numer ogłoszenia: 349719 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy oleju grzewczego wartości opałowej nie mniejszej niż 42, 8 MJ/kg do kotłowni obiektu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach w roku 2012. Przewidywana ilość oleju w dostawach na 2012 r wynosi: 50 000,00 litrów. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie, fax-em, e-mailem, w terminie dwóch dni od daty złożenia zamówienia. Szczegółowy zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawiera: umowa ,której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium-nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi na podstawie; - koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm) rozumianego jako: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 2 do siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 2 do siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 2 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wg wzoru jak w zał. nr 2 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

świadectwo jakości Producenta oferowanego oleju / w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących wniosek, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych / w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza /

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana ceny umowy w stosunku do ceny określonej w ofercie może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta i tylko w wysokości proporcjonalnej do zmiany, biorąc za podstawę cenę oleju opałowego obowiązującą w dacie złożenia przez Wykonawcę oferty Zamawiającemu i cenę obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę oleju. Powyższa zmiana nie będzie powodować konieczności sporządzania aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1. Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu:( do pobrania ze strony internetowej )


 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami od 1 do 4
SIWZ z załacznikami od 1 do 4

Powrót Stron:  1