Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

Ogłoszenie o udzieleniu zawówienia

Ogłoszenie nr 500177105-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 559939-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce. Zamówienie realizowane w pięciu lokalizacjach jest podzielone na dwie części, z których każda nosi nazwę: Cz.1. Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach Cz. 2. Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Ślichowice, Os. Barwinek i Os. . Uroczysko, w Kielcach W Cz.1. każdy obiekt składa się z: a) mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami) b) oraz strefy rekreacji o nawierzchni z płyt amortyzujących upadek SBR (wysokość swobodnego upadku max. 1,50cm) otoczonego ogrodzeniem wysokości około 1,20m. wyposażonych w: Boisko: - bramka o wym. 3,00x2,00m – 2 szt., Strefa rekreacji: - tablica informacyjna – 1szt., - kosz na śmieci – 2 szt., - ławka z oparciem – 2 szt., - stolik z ławkami – 1 szt., - bujak (wiek 1-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m) – 1 szt., - huśtawka przeciwwaga (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max.1,50m)–1 szt., - zjeżdżalnia (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m) – 1 szt. W Cz. 2. każdy obiekt składa się z: - mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami); Boisko wyposażone w bramki o wym. 3,00x2,00m – 2 szt.,

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45112210-0, 45233250-6, 45214100-1, 37535200-9, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 694537.13 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Creative and Future Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: inwestycje@creativeandfuture.pl 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34 lok. 211-212 
Kod pocztowy: 25-312 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 694537.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 694537.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694537.13 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych w Kielcach na osiedlach: Os. Ślichowice, Os. Barwinek i Os. Uroczysko w Kielcach

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 935000.19 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Creative and Future Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: inwestycje@creativeandfuture.pl 
Adres pocztowy: ul.Warszawska 34 lok. 211-212 
Kod pocztowy: 25-312 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 935000.19 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 935000.19 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 935000.19 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. 1 i 2

Kielce, dnia  11.06.2018 r.

N.ZP.2.26. 44. 2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Budowa  i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce - zamówienie 2- częściowe. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA Cz. 1.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 Pzp – Zamawiający informuje, że: na cz. 1 w/w postępowania pn: Budowa  i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach:   Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach – została wybrana oferta Wykonawcy:

Creative and Future Sp. z o. o. ul. Warszawska 34 lok. 211, 212; 25-312 Kielce,

wg następujących kryteriów:

-  za cenę: 694 537,13 zł ( sł: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem 13/100

- w terminie wykonania: 48 dni

- z terminem gwarancji: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w siwz                      i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 % , Termin wykonania z wagą: 28%, Okres gwarancji z wagą: 12%,  określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA =60 %

Ilość pkt wg kryterium: Termin

=28 %

Ilośc pkt wg kryterium: gwarancja =12%

Ilość pkt. łącznie

 

1

Creative and Future

Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

 lok. 211, 212

25-312 Kielce

60,00

28,00

12,00

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp- umowa może zostać zawarta przed upływem pięciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA Cz. 2.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 Pzp – Zamawiający informuje, że: na cz.2 w/w postępowania pn: Budowa  i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach:  Os. Ślichowice,  Os. Barwinek i Os. . Uroczysko  w Kielcach– została wybrana oferta Wykonawcy:

Creative and Future Sp. z o. o. ul. Warszawska 34 lok. 211, 212; 25-312 Kielce,

wg następujących kryteriów:

-  za cenę: 935 000,19 zł ( sł: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy zero zero zero 19/100)

- w terminie wykonania: 48 dni

- z terminem gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w siwz                      i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 % , Termin wykonania z wagą: 28%, Okres gwarancji z wagą: 12%,  określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA =60 %

Ilość pkt wg kryterium: Termin

=28 %

Ilośc pkt wg kryterium: gwarancja =12%

Ilość pkt. łącznie

 

2

Creative and Future

Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

 lok. 211, 212

25-312 Kielce

60,00

28,00

12,00

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp- umowa może zostać zawarta przed upływem pięciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
     

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  04.06.2018 r.

N.ZP.2.26. 35. 2018

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Budowa  i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce - zamówienie 2- częściowe.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 04.06.2018 r. o godzinie 10:15:


1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

992 800,00 zł w tym na:

1)      Cz. 1.  =  466 598,00 zł

2)      Cz. 2.  = 526 202,00 zł

2.      Poniżej : nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty na cz. I i cz. II w terminie, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, termin gwarancji

Cz. 1. Budowa  i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Chęcińska i

Os. Podkarczówka w Kielcach

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

Termin wykonania

Termin

Gwarancji

1

Creative and Future Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34 lok. 211, 212

25-312 Kielce

694 537,13 zł

48 dni

( skrócenie o

8 dni)

60 miesięcy

Cz. 2. Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach:  Os. Ślichowice, 

Os. Barwinek i Os. Uroczysko w Kielcach

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

Termin wykonania

Termin

Gwarancji

2

Creative and Future Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34 lok. 211, 212

25-312 Kielce

935 000,19 zł

48 dni

( skrócenie o

8 dni)

60 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, zobowiązany jest złożyć ( dla każdej części oddzielnie )  :                     

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią Rozdz. IX ust. 2 siwz, wg wzoru określonego w załączniku nr 1.1. lub 1.2  do niniejszej Informacji ( Wymagana forma – oryginał)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  


Oświadczenie należy złożyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

I.  p. Pok. Nr 1 – sekretariat

 

W załączeniu:

1.      Oświadczenie o grupie kapitałowej na cz. 1 i 2 ( zał. nr 1.1. i 1.2 do Informacji )

Załączniki:

Zał 1.1. i 1.2 - Oświadczenie o grupie kapitałowej na cz. 1 i 2
Zał 1.1. i 1.2 - Oświadczenie o grupie kapitałowej na cz. 1 i 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 559939-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak. www.mosir.kielce.p
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 
Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce 
Numer referencyjny: N.ZP. IIRB.2.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.3.1) Cz.1. Budowę i wyposażenie dwóch obiektów na: Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach. Każdy obiekt składa się z: a) mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami) b) oraz strefy rekreacji o nawierzchni z płyt amortyzujących upadek SBR (wysokość swobodnego upadku max. 1,50cm) otoczonego ogrodzeniem wysokości około 1,20m. wyposażonych w: Boisko: - bramka o wym. 3,00x2,00m – 2 szt., Strefa rekreacji: - tablica informacyjna – 1szt., - kosz na śmieci – 2 szt., - ławka z oparciem – 2 szt., - stolik z ławkami – 1 szt., - bujak (wiek 1-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m) – 1 szt., - huśtawka przeciwwaga (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max.1,50m)–1 szt., - zjeżdżalnia (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m) – 1 szt. 1.3.2) Cz. 2. Budowę i wyposażenie trzech obiektów na: Os. Barwinek, Os. Ślichowice i Os. Uroczysko w Kielcach. Każdy obiekt składa się z: - mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami); Boisko wyposażone w bramki o wym. 3,00x2,00m – 2 szt., 1.3.3). Wszystkie urządzenia montowane na obiekcie, nawierzchnia obiektu oraz ogrodzenia muszą posiadać wymaganie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wymagane stosownymi normami. 1.4. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do siwz b) projekt wykonawczy, stanowiący załącznik nr 5 do siwz c) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do siwz d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 7 do siwz w całości zwanych dalej dokumentacją – stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Wykonawca i ew. podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia określony w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 18 i § 56 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga! Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45112210-0

45233250-6

45214100-1

37535200-9

45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 787531,92 Waluta: pln 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, które będzie polegało na: - wybudowaniu na terenie miasta Kielce mini boisk/a z płytą o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy lub wybudowaniu na terenie miasta Kielce mini boisk/a z płytą o nawierzchni poliuretanowej ze strefą rekreacyjną wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i rekreacyjny. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 56 

lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

56

   


II.9) Informacje dodatkowe: 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w danej części jako najkorzystniejsza - w terminie 14 dni od podpisania umowy złoży m.in. kosztorys szczegółowy dla całości robót objętych zamówieniem w danej części ( z podziałem na koszty w danej lokalizacji) , na cenę ofertową w danej części zamówienia oraz sporządzony na podstawie kosztorysu harmonogram rzeczowo – finansowy (z kwotami brutto), który będzie stanowił załącznik do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Udostępnionę przez Zamawiającego przedmiary pełnią jedynie rolę pomocniczą. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. W razie wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w poprawionym harmonogramie i dostarczyć go do Zamawiającego w terminie 14 dni od wniesienia zastrzeżeń. Określone przy przygotowaniu kosztorysu, a następnie podane w harmonogramie rzeczowo - finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) dot. Wykonawcy ( jednakowe dla cz. 1 i cz. 2 ): Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmującą wykonanie boiska lub boisk z nawierzchnią poliuretanową; o wartości roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 2) dot. osób: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.3) Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 1.4) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XVI pkt 1 ppkt 11, 12) SIWZ albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy), wg wzoru, jak w załączniku nr 8 do siwz ; Wymagana forma – oryginał; 1.6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w następujących kwotach: 1) 10 000 zł ( dziesięć tysięcy zł ) - na cz. I. 2) 11 000,00 zł ( jedenaście tysięcy zł ) - na cz. II. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rach: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Cz. ( …..) Budowę i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: . ………………………….…….(wymienić lokalizacje) w Kielcach Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie. Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

TERMIN

28,00

Gwarancja

12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 62 wzoru umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-04, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowę i wyposażenie dwóch obiektów na: Os. Chęcińska i Os. Podkarczówka w Kielcach. Każdy obiekt składa się z: a) mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami) b) oraz strefy rekreacji o nawierzchni z płyt amortyzujących upadek SBR (wysokość swobodnego upadku max. 1,50cm) otoczonego ogrodzeniem wysokości około 1,20m. wyposażonych w: Boisko: - bramka o wym. 3,00x2,00m – 2 szt., Strefa rekreacji: - tablica informacyjna – 1szt., - kosz na śmieci – 2 szt., - ławka z oparciem – 2 szt., - stolik z ławkami – 1 szt., - bujak (wiek 1-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m) – 1 szt., - huśtawka przeciwwaga (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max.1,50m)–1 szt., - zjeżdżalnia (wiek 3-12lat, wys. swobodnego upadku max. 1,50m)  1 szt 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233250-6, 45214100-1, 37535200-9, 45342000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 370381,17; Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

TERMIN

28,00

GWARANCJA

12,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na osiedlach: Os. Ślichowice, Os. Barwinek i Os. . Uroczysko, w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa i wyposażenie trzech obiektów na: Os. Barwinek, Os. Ślichowice i Os. Uroczysko w Kielcach. Każdy obiekt składa się z: - mini boiska sportowo rekreacyjnego, o nawierzchni z poliuretanu (SBR+EPDM) o wymiarach 15,00x25,00m z dodatkowymi obrzeżami, otoczonego piłkochwytem o wysokości 2,50m (krawędzie boczne boiska) i 4,50m (piłkochwyt za bramkami); Boisko wyposażone w bramki o wym. 3,00x2,00m – 2 szt., 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233250-6, 45342000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 417150,55; Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

TERMIN

28,00

Gwarancja

12,00


6) INFORMACJE DODATKOWE

W załączeniu – do pobrania:

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie z art 25 a)
Załącznik nr 2 oświadczenie z art 25 a)

Załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1
Załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

5.1_TECZKA_Os.Chęcińska
5.1_TECZKA_Os.Chęcińska

5.2_OT_Os.Chęcińska
5.2_OT_Os.Chęcińska

5.3_A1_Os.Chęcińska
5.3_A1_Os.Chęcińska

5.4_A2_Os.Chęcińska
5.4_A2_Os.Chęcińska

6.1_TECZKA_1_Os.Chęcińska
6.1_TECZKA_1_Os.Chęcińska

6.2_Przedmiar_robót_Os_Chęcińska
6.2_Przedmiar_robót_Os_Chęcińska

7.1_STWOiR_Os. Chęcińska
7.1_STWOiR_Os. Chęcińska

5.1_TECZKA_Os.Podkarczówka
5.1_TECZKA_Os.Podkarczówka

5.2_OT_Os.Podkarczówka
5.2_OT_Os.Podkarczówka

5.3_A1_Os.Podkarczówka
5.3_A1_Os.Podkarczówka

5.4_A2_Os.Podkarczókwa
5.4_A2_Os.Podkarczókwa

6.1_TECZKA_1_Os.Podkarczówka
6.1_TECZKA_1_Os.Podkarczówka

6.2_Przedmiar_robót_Os_Podkarczówka
6.2_Przedmiar_robót_Os_Podkarczówka

7.1_STWOiR_Os. Podkarczówka
7.1_STWOiR_Os. Podkarczówka

5.1_TECZKA_Os.Ślichowice
5.1_TECZKA_Os.Ślichowice

5.2_OT_Os.Ślichowice
5.2_OT_Os.Ślichowice

5.3_A1_Os.Ślichowice
5.3_A1_Os.Ślichowice

5.4_A2_Os.Ślichowice
5.4_A2_Os.Ślichowice

6.1_TECZKA_1_Os.Ślichowice
6.1_TECZKA_1_Os.Ślichowice

6.2_Przedmiar_robót_Os_Ślichowice
6.2_Przedmiar_robót_Os_Ślichowice

7.1_STWOiR_Os. Ślichowice
7.1_STWOiR_Os. Ślichowice

5.1_TECZKA_Os.Barwinek
5.1_TECZKA_Os.Barwinek

5.2_OT_Os.Barwinek
5.2_OT_Os.Barwinek

5.3_A1_Os.Barwinek
5.3_A1_Os.Barwinek

5.4_A2_Os.Barwinek
5.4_A2_Os.Barwinek

6.1_TECZKA_1_Os.Barwinek
6.1_TECZKA_1_Os.Barwinek

6.2_Przedmiar_robót_Os_Barwinek
6.2_Przedmiar_robót_Os_Barwinek

7.1_STWOiR_Os. Barwinek
7.1_STWOiR_Os. Barwinek

5.1_TECZKA_Os.Uroczysko
5.1_TECZKA_Os.Uroczysko

5.2_OT_Os.Uroczysko
5.2_OT_Os.Uroczysko

5.3_A1_Os.Uroczysko
5.3_A1_Os.Uroczysko

5.4_A2_Os.Uroczysko
5.4_A2_Os.Uroczysko

6.1_TECZKA_1_Os.Uroczysko
6.1_TECZKA_1_Os.Uroczysko

6.2_Przedmiar_robót_Os_Uroczysko
6.2_Przedmiar_robót_Os_Uroczysko

7.1_STWOiR_Os. Uroczysko
7.1_STWOiR_Os. Uroczysko

Załącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie podmiotu udostępniającego
Załącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie podmiotu udostępniającego

Powrót Stron:  1